Регистрация торговой марки
Украина, Евросоюз и все страны мира
UA
RU

Судебный спор по торговой марке LOVE

Иск по торговой марке LOVEзащита прав торгова марка

Яна Кондратюк

Патентный поверенный

Примечание: ниже мы публикуем пример Иска в суд. Исковое заявление касается знака LOVE. В принципе, он пригоден в качестве примера Искового заявления по торговой марке от юридического лица к физическому лицу.
Суть спора: отмена действия Свидетельства на торговую марку по якобы неиспользованию этой ТМ.
Этот иск был подан в Соломенский районный суд (суд общей юрисдикции) г. Киева в марте 2013 года. Первое заседание суда состоялось 22 мая 2013 года в здании Соломенского суда по ул. Полковника Шутова.
Мы публикуем это Исковое заявление на языке оригинала и именно так, как его подал Истец. Комментарии к Иску даны нами и на украинском языке.

Солом’янський районний суд м. Києва
03680, м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 25

Позивач:
Откритоє акціонєрноє общество «Нефіс Космєтікс» - Казанскій хімічєскій комбінат імені М. Вахітова.
Російська Федерація, 420021, Республіка Татарстан, г. Казань,
ул. Г. Тукая, 152.
Засіб зв’язку невідомий.
Адреса для листування в Україні: 01011, м. Київ, вул.Панаса Мирного, 1, оф.З.
т. (044) 501-79-17 для Гузія Дмитра Миколайовича

Відповідач-1:
Кондратюк Ігор Вікторович.
03087, м. Київ, вул. Хххххххххх.
засіб зв’язку невідомий

Відповідач-2:
Державна служба інтелектуальної власності України
03680, МСП, м. Київ-35, вул. Урицького, 45 т. (044) 494-06-06 26.03.2013р.ПОЗОВНА ЗАЯВА
про дострокове припинення дії свідоцтва на знак для товарів та послуг


Кондратюк Ігор Вікторович (надалі - «Відповідач-1») є власником прав на зареєстрований за свідоцтвом №36640 від 15.12.2003р. знак для товарів і послуг «LOVE», призначений для 3, 35, 45 класу МКТП, заявка №2003032759 від 20.03.2003р. (додаток №1).
Знак для товарів та послуг зареєстрований за свідоцтвом України №36640 від 15.12.2003р. «LOVE» призначений для наступних товарів 3 класу та послуг 35, 45 класу МКТП:
«косметичні вироби; чистильні, лискувальні, знежирювальні та абразивні препарати; зубні порошки і пасти». «Канцелярські роботи».
«Персональні та соціальні послуги стосовно задоволення потреб людини, що їх надає третя сторона; послуги щодо охорони майна та людей; всі послуги, що включені до 45 класу».
Відповідно до ст. 492 Цивільного кодексу України, «торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів» Відповідно до ч.І ст.494 ЦК України, «набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом.»
Розділом IV Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», передбачені права та обов’язки, що випливають із свідоцтва. Згідно ст. 17 зазначеного Закону, «власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва».
Згідно ст.495 ЦК України та п.4. ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», «використанням знака визнається'. нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);
застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;
застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.
Відповідно до ч.5 ст. 16 Закону, «Свідоцтво падає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг». Таким чином, свідоцтво України про реєстрацію знаку для товарів і послуг надає правову охорону такому знаку в Україні та є підставою набуття майнових прав інтелектуальної власності.
Водночас, за приписами п.4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», «якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоитві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.»
Також відповідно до п.2 ст.497 ЦК України, «Чинність майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку може бути припинено достроково за ініціативою особи, якій вони належать, якщо це не суперечить умовам договору, а також в інших випадках, передбачених законом».
Откритому акціонерному обществу «Нефіс Космєтікс» - Казанскій хімічєскій комбінат імені М. Вахітова (надалі - «Позивач»), який здійснює господарську діяльність з виробництва та введення в господарський обіг продукції, яка відноситься до 3 класу МКТП невідомо про факти використання Відповідачем-1 на території України знаку для товарів та послуг зареєстрований за свідоцтвом України №36640 від 15.12.2003р. «LOVE» для 3 класу МКТП та надання послуг, які відносяться по 35 та 45 класу МКТП.

--- Комментарий юриста Агентства ----
Истец утверждает, что ему неизвестны факты использования Ответчиком знака для товаров и услуг «LOVE». Но что значит «неизвестны»? Статья 60 Гражданского процессуального кодекса Украины гласит: «Кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі». Т.е. для начала, им необходимо было подтвердить документами факт неиспользования знака, а уже потом идти в суд.
Более того, п. 4 ст. 60 ГПК гласит, что доказывание не может основываться на предположениях. Согласитесь, «Відповідачу невідомо» - звучит, как предположение... :)
Т.е. иногда в Украине присутствует такая себе хамски - наглая практика: подать в суд, вынудить кого-то тратить время на суды. И гнусненько быть уверенным в том, что мы не в Европе, Великобритании или США, имущество Истца не опишут в случае проигрыша им иска, залоговую сумму внести на счет суда не заставят... А наш суд - он все примет и будет настырно рассматривать...
----------

Таким чином, відповідно до положень п.4 ст.18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Позивач має право звернутися до суду з позовом про дострокове припинення свідоцтва України №36640 від 15.12.2003р. «LOVE» та відповідних майнових прав інтелектуальної власності на цю торгівельну марку.
При цьому, наявність вже зареєстрованого Відповідачем-2 у Відповідача-1 схожого знаку для товару, який не використовується на території України перешкоджає Позивачу у реалізації його законних прав та інтересів.
Так, 04.09.2012р. ДП «Український інститут промислової власності» відмовив Позивачу в наданні правової охорони знаку для товарів та послуг «LOVE» за міжнародною реєстрацією №1099866 для всіх товарів та послуг 3 класу МКТП у зв’язку з тим, що таке заявлене позначення є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг «LOVE» за свідоцтвом України №36640 від 15.12.2003р. раніше зареєстрованим на ім’я Відповідача-1.

-- Комментарий юриста Агентства --
Не совсем понятно вообще само обращение в суд именного этого Истца?
Напомним, что Гражданский кодекс Украины в пункте 1 статьи 16 предуматривает, что "Каждый имеет право обратиться в суд за защитой своего личного неимущественного или имущественного права и интереса."
Так были ли у Истца нарушеннные права и интересы, которые он решил защищать в суде?
Видя в приложенных им к иску документах с доказательствами якобы подачи им международной торговой марки, и видя номер международной регистрации, мы в первую очередь пошли в базу ВИПО посмотреть, на кого заявлена международная торговая марка? Оказалось, заявитель этой ТМ - Boguslavskaya Karina Irekovna (Богуславская Карина Ирековна)…
А кто же тогда Истец?
И оказывается - это совсем иное лицо, а не заявитель международной ТМ.
Истец - российское предприятие «Нефіс Космєтікс» - Казанскій хімічєскій комбінат імені М. Вахітова»? И почему именно от него подан Иск? Заявитель международной торговой марки - (Богуславская Карина Ирековна.
Мы даже посмеялись, увидев подобную нелепость. Видать, тем, кто взялся подготовить и подавать Иск, очень хотелось гонорара, а пункт 1 статьи 16 Гражданского кодекса они в ВУЗе не проходило.
Еще посмешило, что представитель Истца подал копию своего диплома об окончании юрфака Университета Шевченко... Это, видимо, с его точки зрения, должно сильно впечатлить... Судью? Ответчика? Ответчика это не впечатлило. Видать, должно судью впечатлить... Посмотрим! :)
С точки зрения п. 4 ст. 18 ЗУ «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» любое лицо, имеет право подать Иск на досрочное прекращение действия Свидетельства.
Но зачем тогда Истец ссылается на международную регистрацию? Каким образом мы затронули их интересы, учитывая, что отказ получило физическое лицо? Никакой ведь причинно-следственной связи… :)
Наверное, представители Истца будут ее искать! :)
------

Відповідно до ст.З Цивільного процесуального кодексу України, «Кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.».
Згідно 4.2. ст.15 ЦК України, «кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства».
Відповідно до ст.15 Цивільного процесуального кодексу України, «Суди розглядають у порядку цивільного судочинства справи щодо захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових відносин».


---- Комментарий юриста Агентства -----
Опять же, вернувшись к отказу по международной регистрации, полученному Богуславской К.И., видим, что отказ получен по четырем знакам (один из них – Кондратюка Игоря Викторовича). Далее идем в Реестр судебных решений, видим четыре иска от «Нефіс Космєтікс» - Казанскій хімічєскій комбінат імені М. Вахітова»…
Так что, можно считать, Истец использовал сполна права, предусмотренные ст. 3 ЦПК, ст. 15 ЦК и ст. 15 ЦПК!
----------

Таким чином, між Позивачем та Відповідачем-1 існує спір щодо чинності майнових прав на знак для товарів і послуг «LOVE» за свідоцтвом України №36640 від 15.12.2003р, а отже Відповідач-1 є належним відповідачем у справі.
Також, Позивач звертає увагу суду, що вказані майнові права на торгівельну марку «LOVE» є чинними в Україні на підставі Свідоцтва України №36640 від 15.12.2003р., виданого Державною службою інтелектуальної власності України (ст.494 ЦК України).
Таким чином в спорі щодо чинності таких майнових прав Державна служба інтелектуальної власності України є належним відповідачем у справі (Відповідачем-2).
Відповідно до п.1.2. Наказу Міністерства освіти і науки України від 10 січня 2002 року N 10 «Про затвердження Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг» (надалі - «Положення»), «Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг (далі - реєстр) - це сукупність офіційних відомостей щодо державної реєстрації знаків для товарів і послуг (далі - знаки), які постійно зберігаються па електронному та/або паперовому носіях. Реєстр формує Державна служба інтелектуальної власності України (далі - Державна служба), діяльність якої спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки, молоді та спорту України».
Відповідно до п 1.3. Положення, «Відомості, що занесені до реєстру, зміни до них, відомості про видачу дубліката свідоцтва, зміни внаслідок виправлення помилок та інші відомості, що занесені до реєстру, Державна служба публікує в офіційному бюлетені "Промислова власність" (далі - бюлетень). Дані про публікацію зазначених відомостей заносяться до реєстру».
Відповідно до п.2.3. Положення, 2.3. У процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості щодо: «припинення дії свідоцтва повністю або частково».
При цьому, відповідно до п.2.4. Положення, підставою для внесення відомостей до реєстру є рішення судових органів.
Таким чином, законодавство покладає обов’язки щодо внесення змін до реєстру та опублікування в офіційному бюлетені "Промислова власність" відомостей про дострокове припинення свідоцтва також на Відповідача-2.
Статтею 16 ЦК України, встановлюються способи захисту цивільних прав і інтересів. Згідно положень ст. 16 ЦК України, «суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом».
За приписами п.4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», «якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа мас право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.»
Враховуючи вищевикладене, відповідно до ст. 118 - 120 ЦПК України,

ПОЗИВАЧ ПРОСИТЬ СУД:
1. Прийняти позовну заяву до розгляду.
2. Достроково припинити дію свідоцтва України №36640 від 15.12.2003р. на знак для товарів і послуг «LOVE» повністю.


--- Комментарий юриста Агентства ----
Интересно, почему действие Свидетельства должно быть прекращено полностью?
Взять что ли Ответчика на испуг хотели? :)
Это учитывая, что Патентный поверенный Украины Кондратюк И.В., т.е. Ответчик, зарегистрировал к моменту иска 2748 торговых марок. А представитель Истца Патентный поверенный Боровик П. А. зарегистрировал их целых 985 штук, т.е. в три раза меньше? Они думают, что испугали Ответчика этим глупым исковым требонием? Сомневаюсь! :)
Учитывая вид деятельности Истца (по общедоступной информации из Интернета он занимается косметическими и моющими средствами), то его интересуют товары 03-го класса.
Почему тогда предстаитель Истца не просит прекратить действие Свидетельства частично? А требует отменить полностью, в том числе и для услуг 45-го класаа, для которых Ответчик реально использует свой знак?
Мое мнение – иск подан вслепую и «на удачу».
С расчетом на то, что суд первой инстанции "простимулируют", решение суда оспаривать никто не будет, действие Свидетельства отменят не по закону, а по ..., и Истец получит возможность зарегистрировать ТМ на территории Украины.
Так вот, наш ответ: Не на тех вы напали, ребята! ;)
Теперь вам вряд ли получится что-то реально выиграть для компании "Нефис - косметик"! Разве что - дырку от бублика вы у нас выиграете.
А может и выигрывать никто не хотел? А только бюджет освоить? К такому выводу можно прийти с учетом того, что видать же знали, на кого иск подают. Но даже не позвонили и мировое полюбовное соглашение с владельцем знака заключить не попробовали! Осваивают бюджет на суд? ;)
Вот такая она, судебная практика Украины! :)
--------

3. Зобов’язати Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про дострокове припинення свідоцтва України №36640 від 15.12.2003р. на знак для товарів і послуг «LOVE» повністю та опублікувати відомості в офіційному бюлетені «Промислова власність».
4. Судові витрати покласти на Відповідача-1.
Додатки:
1. Копія витягу з бази даних "Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг" відносно знаку для товарів та послуг за свідоцтвом України №36640.
2. Копія відмови Укрпатенту від 04.09.2012р. з перекладом.
3. Докази сплати судового збору за подання позову.
4. Копії позовної заяви з додатками відповідно до кількості сторін.
5. Копія довіреності представника Позивача.

Представник Позивача за довіреністю від 30.11.2012р
Каракулов М.В

© Яна кондратюк, 2013 г.

Еще статьи по судебным спорам в Украине:
Судебное дело по доменам pegintron и sсhering-plough.
Доменный спор и судебное дело по домену PARKOVEMISTO