Регистрация торговой марки
Украина, Евросоюз и все страны мира
UA
RU

Законы - торговая марка, патент и авторское право

законы украины Законы России Законы стран СНГ
Законы Украины Законы стран СНГ Законы России

На главную страницу tm.ua

ІНСТРУКЦІЯ
про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстрів
відомостей про передачу права власності на знак для товарів і
послуг та видачу ліцензії на використання знака (міжнародного 
знака) для товарів і послуг
( Назва в редакції Наказу МОН N 48 (
z0271-02 ) від 29.01.2002 )


                      1. Загальні положення

     1.1.  Ця  Інструкція, розроблена відповідно до Закону України
"Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" ( 3689-12 ) (далі
- Закон), Договору про закони щодо товарних знаків ( 995_102 ) від
27 жовтня 1994 року, який є чинним на території України з 1 серпня
1996  року,  Мадридської  угоди  про  міжнародну реєстрацію знаків
995_134  )  від  14 квітня 1891 року (далі - Мадридська угода),
учасницею  якої  є  Україна  з  25  грудня 1991 року, Протоколу до
Мадридської  угоди  (  995_583  )  від 28 червня 1989 року (далі -
Протокол),  до  якого  Україна  приєдналася  29  грудня 2000 року,
Положення  про  Державний  департамент  інтелектуальної власності,
затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня
2000  року  N  997  (  997-2000-п ), визначає процедуру подання до
Державного   департаменту   інтелектуальної   власності   (далі  -
Держдепартамент),  що  діє  у  складі  Міністерства освіти і науки
України,  а  також  розгляду, публікації та внесення до Державного
реєстру  свідоцтв  України  на  знаки для товарів і послуг (далі -
реєстр)   та   Реєстру   ліцензійних  договорів  про  використання
міжнародного  знака  (далі  -  реєстр  договорів),  що  ведеться в
Держдепартаменті,  відомостей про передачу права власності на знак
для  товарів  і  послуг  (далі  - знак) та надання дозволу (видачу
ліцензії)  на  використання  знака,  а  також  знака, якому надана
правова  охорона  в  Україні  відповідно  до  Мадридської  угоди і
Протоколу  (далі  -  міжнародний  знак).  (  Пункт  1.1 в редакції
Наказів  МОН  N 48 ( z0271-02 ) від 29.01.2002, N 694 ( z0951-03 )
від 14.10.2003 )

     1.2. Передача  права  власності  на  знак   здійснюється   на
підставі  договору  про  передачу  права власності на знак (далі -
договір).
     Видача  ліцензії  на  використання знака (міжнародного знака)
здійснюється  на  підставі  ліцензійного договору про використання
знака  (міжнародного  знака) (далі - ліцензійний договір). ( Абзац
другий  пункту 1.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 48
( z0271-02 ) від 29.01.2002 )
     Передача  права  власності  на  знак  та  видача  ліцензії на
використання  знака  здійснюються  в  межах  строку  дії свідоцтва
України на знак (далі - свідоцтво).
     Видача  ліцензії    на    використання   міжнародного   знака
здійснюється  в  межах  строку  дії  міжнародної реєстрації знака.
(   Пункт  1.2  доповнено  абзацом  згідно  з  Наказом  МОН  N  48
( z0271-02 ) від 29.01.2002 )

     1.3. Договір та ліцензійний договір уважаються дійсними, якщо
вони укладені в письмовій формі і підписані сторонами.

     1.4.  (  Абзац перший пункту 1.4 виключено на підставі Наказу
МОН N 694 ( z0951-03 ) від 14.10.2003 )

     Передача права  власності на знак не допускається,  якщо вона
може стати причиною введення  в  оману  споживача  щодо  товару  і
послуги або щодо особи, яка виготовляє товар чи надає послугу.

     (  Абзац  третій  пункту 1.4 виключено на підставі Наказу МОН
N 694 ( z0951-03 ) від 14.10.2003 )

     1.5.  На  підставі  ліцензійного  договору  власник свідоцтва
(міжнародної  реєстрації  знака) (ліцензіар) може видати будь-якій
особі   (ліцензіату)   виключну   або   невиключну   ліцензію   на
використання знака (міжнародного знака).
     Ліцензіат,  якому власником свідоцтва (міжнародної реєстрації
знака)  передано  право на використання знака (міжнародного знака)
за договором про виключну ліцензію, відомості про яку опубліковані
в  офіційному бюлетені "Промислова власність" (далі - бюлетень) та
унесені  до  реєстру (реєстру договорів) (далі - власник виключної
ліцензії),  може  в  межах строку дії виданої ліцензії та в обсязі
переданих  йому  прав  видавати  ліцензію  на  використання  знака
(міжнародного  знака) за умови надання йому такого права власником
свідоцтва  (міжнародної  реєстрації  знака). ( Абзац другий пункту
1.5  із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 694 ( z0951-03 )
від 14.10.2003 )
(  Пункт  1.5  із  змінами,  внесеними  згідно  з Наказом МОН N 48
( z0271-02 ) від 29.01.2002 )

     1.6. Дії, пов'язані з поданням до Держдепартаменту відомостей
про  передачу права власності на знак, можуть здійснювати: сторона
договору;   представник   у   справах   інтелектуальної  власності
(патентний  повірений)  чи  інша  довірена  особа,  які  діють  за
дорученням сторони договору. ( Абзац перший пункту 1.6 із змінами,
внесеними згідно з Наказом МОН N 694 ( z0951-03 ) від 14.10.2003 )
     Дії,  пов'язані з поданням до Держдепартаменту відомостей про
надання   дозволу   (видачу   ліцензії)   на   використання  знака
(міжнародного   знака),   можуть  здійснювати:  сторона  договору;
представник   у   справах   інтелектуальної  власності  (патентний
повірений)  чи інша довірена особа, які діють за сторони договору.
(  Абзац другий пункту 1.6 із змінами, внесеними згідно з Наказами
МОН  N  48  (  z0271-02  )  від 29.01.2002, N 694 ( z0951-03 ) від
14.10.2003 )

     1.7.  Якщо  власником  свідоцтва є декілька осіб, то всі дії,
пов'язані  з передачею права власності на знак та видачею ліцензії
на  використання  знака,  визначаються угодою між ними, а право на
підписання  документів,  які  подаються  до Держдепартаменту, може
бути надане одній особі за наявності відповідної довіреності.

     1.8.   Якщо  один  або  більше,  але  не  всі,  співвласників
свідоцтва на знак бажають передати своє право власності на знак на
користь   інших   співвласників,   то   договір   укладається  між
співвласниками,   які   передають   право   власності,  та  іншими
співвласниками.

          2. Документи, що подаються до Держдепартаменту

     2.1.  Для  публікації  в  бюлетені  та  внесення  до  реєстру
(реєстру  договорів)  (реєстрації)  відомостей  про передачу права
власності   на  знак  та  надання  дозволу  (видачу  ліцензії)  на
використання  знака  (міжнародного  знака)  (далі  - відомості) до
Держдепартаменту подають такі документи: ( Абзац перший пункту 2.1
із  змінами, внесеними згідно з Наказами МОН N 48 ( z0271-02 ) від
29.01.2002, N 694 ( z0951-03 ) від 14.10.2003 )
     заяву   про   публікацію  та  внесення  до  реєстру  (реєстру
договорів)  відомостей  (далі  -  заява) - 1 прим.; ( Абзац другий
пункту  2.1  із  змінами,  внесеними  згідно  з  Наказами МОН N 48
( z0271-02 ) від 29.01.2002, N 694 ( z0951-03 ) від 14.10.2003 )
     договір  (ліцензійний  договір)  або  нотаріально засвідчений
витяг з договору (ліцензійного договору) - 3 прим.;
     документ  про  сплату  збору  за опублікування відомостей - 1
прим.;  {  Абзац  четвертий  пункту  2.1  розділу  2  із  змінами,
внесеними  згідно  з  Наказом  Міністерства  освіти  і  науки N 54
( z0351-08 ) від 31.01.2008 }
     довіреність,    оформлену   з   дотриманням   вимог   чинного
законодавства,  якщо  документи  від  імені сторони договору подає
представник   у   справах   інтелектуальної  власності  (патентний
повірений)  або  інша довірена особа; ( Абзац п'ятий пункту 2.1 із
змінами,  внесеними  згідно  з  Наказами МОН N 48 ( z0271-02 ) від
29.01.2002, N 694 ( z0951-03 ) від 14.10.2003 )
     довіреність  на  ім'я  представника у справах інтелектуальної
власності  (патентного повіреного),  оформлену з дотриманням вимог
чинного законодавства,  від  правонаступника  власника  свідоцтва,
якщо  він  є  іноземною  особою  або особою без громадянства,  яка
проживає чи має  постійне  місцезнаходження  поза  межами  України
(далі  -  іноземна особа). { Пункт 2.1 розділу 2 доповнено абзацом
згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 54 ( z0351-08 ) від
31.01.2008 }

     2.2.  Заяву  про публікацію та внесення до реєстру відомостей
про  передачу права власності на знак (додаток 1) подають: сторона
договору;   представник   у   справах   інтелектуальної  власності
(патентний  повірений)  чи  інша  довірена  особа,  які  діють  за
дорученням сторони договору за наявності довіреності, оформленої з
дотриманням вимог чинного законодавства. ( Абзац перший пункту 2.2
із  змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 694 ( z0951-03 ) від
14.10.2003 )
     У  випадку,  зазначеному  в пункті 1.8 цієї Інструкції, заяву
про  публікацію  та  внесення  до  реєстру відомостей про передачу
права  власності  на  знак  (додаток 2) подають: співвласники, які
передають   право   власності   на  знак;  представник  у  справах
інтелектуальної  власності  (патентний повірений) чи інша довірена
особа,   які  діють  за  дорученням  співвласників  свідоцтва,  за
наявності  довіреності,  оформленої  з  дотриманням  вимог чинного
законодавства.  (  Абзац  другий  пункту 2.2 із змінами, внесеними
згідно з Наказом МОН N 694 ( z0951-03 ) від 14.10.2003 )
     Заяву   про   публікацію   та  несення  до  реєстру  (реєстру
договорів)  відомостей  про  видачу ліцензії на використання знака
(міжнародного  знака)  (додатки  3, 11) подають: сторона договору;
представник   у   справах   інтелектуальної  власності  (патентний
повірений) чи інша довірена особа, які діють за дорученням сторони
договору, за наявності довіреності, оформленої з дотриманням вимог
чинного  законодавства.  (  Абзац  третій  пункту  2.2 із змінами,
внесеними  згідно з Наказами МОН N 48 ( z0271-02 ) від 29.01.2002,
N 694 ( z0951-03 ) від 14.10.2003 )
     Заява  викладається  українською  мовою  і  стосується одного
договору (ліцензійного договору).
     Якщо стороною (сторонами) договору є іноземна особа (іноземні
особи),   то   в   заяві   здійснюється  транслітерація  (передача
транскрипційних  знаків  певної  мови літерами української абетки)
повного  імені  фізичної особи або повного офіційного найменування
юридичної  особи  та  її  місцезнаходження  (місця  проживання). У
дужках зазначені дані відтворюються мовою оригіналу.

     2.3. У договорі (ліцензійному договорі) або витягу з договору
(ліцензійного договору) повинні бути вказані:
     2.3.1. Щодо договору:
        сторони договору;
        предмет договору;
        номер свідоцтва;
     перелік товарів  і послуг із зазначенням класів МКТП,  на які
поширюється передача права власності;
        місцезнаходження (місце проживання) сторін.
     2.3.2. Щодо ліцензійного договору:
        сторони ліцензійного договору;
        предмет ліцензійного договору;
        номер свідоцтва (міжнародної реєстрації  знака);  (  Абзац
четвертий  пункту 2.3.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН
N 48 ( z0271-02 ) від 29.01.2002 )
     перелік товарів і послуг із зазначенням класів МКТП, для яких
передається  право  на  використання  знака  (міжнародного знака);
( Абзац п'ятий пункту 2.3.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
МОН N 48 ( z0271-02 ) від 29.01.2002 )
        обсяг прав, що передаються;
        вид ліцензії (виключна або невиключна);
        строк дії ліцензійного договору;
        територія дії ліцензійного договору;
        місцезнаходження (місце проживання) сторін.
     Ліцензійний  договір  або  виписка  з  ліцензійного  договору
повинні  містити  умову  про  те,  що  якість  товарів  і  послуг,
виготовлених  чи  наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою
від  якості  товарів  і  послуг  власника  свідоцтва  (міжнародної
реєстрації   знака)   і  що  останній  здійснюватиме  контроль  за
виконанням  цієї  умови.  (  Абзац  одинадцятий  пункту  2.3.2  із
змінами,  внесеними  згідно  з  Наказом  МОН N 48 ( z0271-02 ) від
29.01.2002 )

     2.4.  Договір  (ліцензійний  договір)  або  витяг  з договору
(ліцензійного  договору) подається до Держдепартаменту українською
мовою.  Якщо  договір  (ліцензійний  договір) або витяг з договору
(ліцензійного  договору)  викладений  іншою  мовою,  то  до  нього
додається переклад на українську мову, засвідчений нотаріально або
уповноваженою особою компетентного органу.
     Договір (ліцензійний договір) підписується сторонами, що його
укладають.
     Договір  (ліцензійний  договір)  від  імені  юридичної  особи
підписується особою, що має на це повноваження. Підпис складається
з   повного   найменування  посади  особи,  яка  підписує  договір
(ліцензійний  договір),  особистого  підпису, ініціалів, прізвища,
дати і скріплюється печаткою.
     Договір   (ліцензійний   договір)   або   витяг   з  договору
(ліцензійного  договору)  засвідчуються в порядку, установленому в
країні його укладання.
     Відповідальність  за  достовірність  інформації,  наведеної в
документах,  що  подаються  до  Держдепартаменту,  несуть  сторони
договору (ліцензійного договору).
     Документи, що подаються для публікації та внесення до реєстру
(реєстру  договорів)  відомостей,  друкуються  на  окремих аркушах
білого  кольору форматом 210 х 297 мм, при цьому другий і наступні
аркуші  договору  (ліцензійного  договору)  або  витягу з договору
(ліцензійного   договору)   нумеруються  арабськими  цифрами.  Усі
документи   друкують   шрифтом   чорного  кольору.  Виправлення  в
документах  не допускаються. ( Абзац шостий пункту 2.4 із змінами,
внесеними  згідно з Наказами МОН N 48 ( z0271-02 ) від 29.01.2002,
N 694 ( z0951-03 ) від 14.10.2003 )

         3. Розгляд документів, публікація та внесення до
              реєстру (реєстру договорів) відомостей
( Назва розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказами МОН N 48
( z0271-02 ) від 29.01.2002, N 694 ( z0951-03 ) від 14.10.2003 )

     3.1. Заява та додані до неї документи приймаються до розгляду
від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва в бюлетені або
з дати реєстрації міжнародного знака. ( Абзац перший пункту 3.1 із
змінами,  внесеними  згідно  з  Наказом  МОН N 48 ( z0271-02 ) від
29.01.2002 )

     (  Абзац  другий  пункту 3.1 виключено на підставі Наказу МОН
N 694 ( z0951-03 ) від 14.10.2003 )

     3.2. Держдепартамент:
     розглядає  заяву  та додані до неї документи на відповідність
вимогам розділів 1, 2 цієї Інструкції;
     приймає   рішення  про  публікацію  та  внесення  до  реєстру
(реєстру  договорів)  (далі  -  рішення)  (додатки  4,  5,  6, 12)
протягом  двох  місяців  від  дати надходження до Держдепартаменту
заяви  та  правильно  оформлених  документів, що до неї додаються;
(  Абзац  третій пункту 3.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
МОН  N 48 ( z0271-02 ) від 29.01.2002, в редакції Наказу МОН N 694
( z0951-03 ) від 14.10.2003 )
     готує   відомості   для  публікації  в  бюлетені  та  уносить
відомості до реєстру (реєстру договорів); ( Абзац четвертий пункту
3.2  із  змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 48 ( z0271-02 )
від  29.01.2002,  в  редакції  Наказу  МОН  N 694 ( z0951-03 ) від
14.10.2003 )
     направляє  на  адресу,  зазначену  в  заяві,  два  примірники
договору  (ліцензійного  договору)  або  два  примірники  витягу з
договору  (ліцензійного  договору),  щодо  якого  опубліковано  та
внесено   відомості   до  реєстру  (реєстру  договорів),  та  один
примірник  рішення  про публікацію та внесення до реєстру (реєстру
договорів)   відомостей.  Один  примірник  договору  (ліцензійного
договору)   або   витяг   з   договору   (ліцензійного   договору)
зберігається  в  Держдепартаменті  як  контрольний. ( Абзац п'ятий
пункту  3.2  із  змінами,  внесеними  згідно  з  Наказами МОН N 48
( z0271-02 ) від 29.01.2002, N 694 ( z0951-03 ) від 14.10.2003 )
     (  Абзац  шостий  пункту 3.2 виключено на підставі Наказу МОН
N 694 ( z0951-03 ) від 14.10.2003 )

     3.3.  Держдепартамент  має  право надіслати запит про подання
додаткових  документів,  необхідних  для прийняття рішення, у разі
виникнення обгрунтованих сумнівів щодо вірогідності інформації, що
містять подані до Держдепартаменту документи. У цьому разі рішення
приймається  в  двотижневий  строк від дати надходження додаткових
документів.

     3.4.  Відомості  не  можуть  бути  опубліковані та внесені до
реєстру  (реєстру  договорів),  якщо: ( Абзац перший пункту 3.4 із
змінами,  внесеними  згідно  з  Наказом МОН N 694 ( z0951-03 ) від
14.10.2003 )
     свідоцтво  (міжнародна  реєстрація  знака)  визнано недійсним
повністю;
     дія   свідоцтва  (міжнародної  реєстрації  знака)  припинена;
(  Абзац  третій пункту 3.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
МОН N 48 ( z0271-02 ) від 29.01.2002 )
     подані  документи  не  відповідають  вимогам розділів 1, 2 та
пункту 3.3 цієї Інструкції.
(  Пункт  3.4  із  змінами,  внесеними  згідно  з Наказом МОН N 48
( z0271-02 ) від 29.01.2002 )

     3.5.  У  випадках,  наведених  у  пункті 3.4 цієї Інструкції,
Держдепартамент  повертає  документи  із  зазначенням  мотивованих
підстав їх повернення за адресою, указаною в заяві.

          4. Публікація та внесення до реєстру (реєстру
         договорів) змін у відомості про видачу ліцензії
            на використання знака (міжнародного знака)
(  Назва розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 48
z0271-02  )  від  29.01.2002,  в  редакції  Наказу  МОН  N  694
( z0951-03 ) від 14.10.2003 )

     4.1.  У  відомості  про видачу ліцензії на використання знака
(міжнародного  знака),  що  опубліковані  та  внесені  до  реєстру
(реєстру  договорів),  за ініціативою сторін ліцензійного договору
вносяться та публікуються зміни щодо: ( Абзац перший пункту 4.1 із
змінами,  внесеними  згідно  з  Наказами МОН N 48 ( z0271-02 ) від
29.01.2002, N 694 ( z0951-03 ) від 14.10.2003 )
     повного імені або найменування та/або місцезнаходження (місця
проживання)  сторін  ліцензійного  договору; ( Абзац другий пункту
4.1  із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 694 ( z0951-03 )
від 14.10.2003 )
        обсягу прав, що передаються;
        виду ліцензії;
        строку дії ліцензійного договору;
        території дії ліцензійного договору.
     Для внесення змін подають такі документи:
     заяву  про  публікацію  та  внесення змін (додатки 7, 13) - 1
прим.;  (  Абзац восьмий пункту 4.1 із змінами, внесеними згідно з
Наказами  МОН N 48 ( z0271-02 ) від 29.01.2002, N 694 ( z0951-03 )
від 14.10.2003 )
     перелік змін - 1 прим.;
     документ про сплату збору за внесення змін.
     Для  внесення змін щодо повного імені або найменування сторін
до  заяви  додається  документ, що підтверджує правомірність таких
змін.
     Для  внесення  змін  щодо продовження строку дії ліцензійного
договору заяву подають не пізніше, ніж за два місяці до закінчення
строку  його  дії.  ( Пункт 4.1 доповнено абзацом згідно з Наказом
МОН N 694 ( z0951-03 ) від 14.10.2003 )

     4.2. Заява про публікацію та внесення зазначених у пункті 4.1
змін    викладається    українською   мовою,   стосується   одного
ліцензійного   договору  та  підписується  сторонами  ліцензійного
договору  або  довіреною  особою, що діє за дорученням сторони, за
наявності  довіреності,  оформленої  з  дотриманням  вимог чинного
законодавства.  ( Пункт 4.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
МОН N 694 ( z0951-03 ) від 14.10.2003 )

     4.3. Перелік змін підписується сторонами та має містити  нову
редакцію  пункту  (пунктів)  ліцензійного договору,  що змінюється
(змінюються).

     4.4.   Держдепартамент  розглядає  заяву  про  публікацію  та
внесення  змін  і  додані  до  неї  документи, приймає рішення про
публікацію  та  внесення  змін  у відомості про видачу ліцензії на
використання  знака  (міжнародного знака) (додатки 8, 14) протягом
двох місяців від дати надходження правильно оформлених документів.
(  Абзац перший пункту 4.4 із змінами, внесеними згідно з Наказами
МОН  N  48  (  z0271-02  )  від 29.01.2002, N 694 ( z0951-03 ) від
14.10.2003 )
     Зазначене рішення направляється за адресою, указаною в заяві,
після публікації зазначених змін в бюлетені. ( Абзац другий пункту
4.4  із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 694 ( z0951-03 )
від 14.10.2003 )

     4.5.  Зміни  у  відомості про видачу ліцензії на використання
знака  (міжнародного знака) не можуть бути опубліковані та внесені
до реєстру (реєстру договорів), якщо: ( Абзац перший пункту 4.5 із
змінами,  внесеними  згідно  з  Наказами МОН N 48 ( z0271-02 ) від
29.01.2002, N 694 ( z0951-03 ) від 14.10.2003 )
     свідоцтво  (міжнародна  реєстрація  знака)  визнано недійсним
повністю; ( Абзац другий пункту 4.5 із змінами, внесеними згідно з
Наказом МОН N 48 ( z0271-02 ) від 29.01.2002 )
     дія   свідоцтва  (міжнародної  реєстрації  знака)  припинена;
(  Абзац  третій пункту 4.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом
МОН N 48 ( z0271-02 ) від 29.01.2002 )
     дія ліцензійного договору закінчилася;
     подані  документи  не  відповідають вимогам пунктів 4.1 - 4.3
цієї Інструкції.
     У   цьому   випадку  Держдепартамент  повертає  документи  із
зазначенням мотивованих підстав їх повернення за адресою, указаною
в заяві.

     4.6. Дія   ліцензійного   договору   може   бути   достроково
припинена:
     за взаємною згодою сторін;
     на підставі рішення суду.
     4.6.1.   Для  публікації  та  внесення  до  реєстру  (реєстру
договорів)  відомостей  про дострокове припинення дії ліцензійного
договору  за  взаємною  згодою  сторін до Держдепартаменту подають
заяву  про  публікацію  та внесення відомостей до реєстру (реєстру
договорів)  у  зв'язку  з достроковим припиненням дії ліцензійного
договору  (додатки  9, 15), підписану обома сторонами ліцензійного
договору,  в  одному  примірнику.  (  Підпункт  4.6.1  із змінами,
внесеними  згідно з Наказами МОН N 48 ( z0271-02 ) від 29.01.2002,
N 694 ( z0951-03 ) від 14.10.2003 )
     4.6.2.  Держдепартамент  розглядає заяву, приймає рішення про
публікацію  та  внесення до реєстру (реєстру договорів) відомостей
про  дострокове  припинення  дії ліцензійного договору за взаємною
згодою сторін протягом двох місяців від дати надходження правильно
оформленої  заяви,  публікує  та вносить такі відомості до реєстру
(реєстру  договорів).  (  Абзац  перший підпункту 4.6.2 в редакції
Наказу МОН N 694 ( z0951-03 ) від 14.10.2003 )
     Рішення  про  публікацію  та  внесення  до  реєстру  (реєстру
договорів)  відомостей  про дострокове припинення дії ліцензійного
договору  за взаємною згодою сторін (додатки 10, 16) направляється
за   адресою,   зазначеною   в  заяві  після  публікації  вказаних
відомостей  у бюлетені. ( Абзац другий підпункту 4.6.2 із змінами,
внесеними згідно з Наказом МОН N 694 ( z0951-03 ) від 14.10.2003 )
(  Пункт  4.6.2  із  змінами,  внесеними згідно з Наказом МОН N 48
( z0271-02 ) від 29.01.2002 )
     4.6.3. Відомості про визнання ліцензійного договору недійсним
публікуються  та  уносяться  до  реєстру  (реєстру  договорів)  на
підставі  рішення суду. ( Пункт 4.6.3 із змінами, внесеними згідно
з   Наказами  МОН  N  48  (  z0271-02  )  від  29.01.2002,  N  694
( z0951-03 ) від 14.10.2003 )

     (   Розділ   5   виключено  на  підставі  Наказу  МОН  N  694
( z0951-03 ) від 14.10.2003 )