Регистрация торговой марки
Украина, Евросоюз и все страны мира
UA
RU

Законы - торговая марка, патент и авторское право

законы украины Законы России Законы стран СНГ
Законы Украины Законы стран СНГ Законы России

На главную страницу tm.ua

ЗАКОН УКРАЇНИ

“Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”

 

Цей Закон регулює відносини, що виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням права інтелектуальної власності на винаходи і корисні моделі в Україні.

 

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 1. Визначення термінів

 

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

Апеляційна палата – орган Установи для колегіального розгляду заперечень проти рішень щодо набуття прав інтелектуальної власності та інших питань, віднесених до її компетенції цим Законом;

біологічний матеріал - будь-який матеріал, що містить генетичну інформацію та є здатним відтворюватися самостійно або в біологічній системі; 

винахід (корисна модель) - результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології;

винахідник – людина, інтелектуальною, творчою діяльністю якої створено винахід (корисну модель);

власник майнових прав на винахід (корисну модель) – володілець патенту або інша особа (особи), якій (яким) належать майнові права на винахід (корисну модель);

дата пріоритету - дата подання попередньої заявки до Установи чи до відповідного органу держави – учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності, за якою (якими) заявлено пріоритет пізніше поданої до Установи заявки або інша дата, визначена цим Законом;

державна система правової охорони інтелектуальної власності – центральний орган виконавчої влади у сфері інтелектуальної власності, Установа, Апеляційна палата і сукупність експертних, наукових, освітніх, інформаційних та інших відповідної спеціалізації державних закладів, що входять до сфери управління Установи;

заклад експертизи - державний заклад (підприємство, організація), уповноважений центральним органом виконавчої влади у сфері інтелектуальної власності на проведення експертизи заявок;

заявка - сукупність документів, необхідних для видачі Установою патенту;

заявник – особа, яка подала заявку чи набула прав заявника в іншому встановленому законом порядку;

міжнародна заявка - заявка, подана згідно з Договором про патентну кооперацію;

мікробіологічний процес - будь-який процес, який включає в себе мікробіологічний матеріал або виконується на ньому або має його своїм результатом;

особа - фізична або юридична особа;

Паризька конвенція – Паризька конвенція про охорону промислової власності;

патент - охоронний документ, що засвідчує права на винахід (корисну модель);

права на винахід (корисну модель) – це особисті немайнові та майнові права на винахід (корисну модель), зміст яких визначається цим Законом відповідно до Цивільного кодексу України;

роботодавець – юридична або фізична особа, де або у якої працює винахідник;

пріоритет заявки (пріоритет) - першість у поданні заявки;

продукт, використання якого потребує спеціальних випробувань та офіційного дозволу відповідного компетентного органу – діюча речовина або  поєднання діючих речовин, що відноситься до засобів захисту рослин, лікарських засобів, ветеринарних лікарських засобів, при цьому:

засоби захисту рослин - препарати, які вміщують одну або декілька діючих речовин і використовуються з метою захисту рослини або продукції рослинництва від шкідливих організмів та знищення небажаних рослин або окремих частин рослин;

лікарські засоби - речовини або їх суміші природного, синтетичного чи біотехнологічного походження, які застосовуються для запобігання вагітності, профілактики, діагностики та лікування захворювань людей або зміни стану і функцій організму;

ветеринарні лікарські засоби (ветеринарні препарати, медикаменти) - фармацевтична продукція: біологічні, рослинні, хімічні, хіміко-фармацевтичні, гомеопатичні та інші лікарські засоби, призначені для тварин;

Реєстр - Державний реєстр прав на винаходи, Державний реєстр прав на корисні моделі, Державний реєстр прав на секретні винаходи, Державний  реєстр прав на секретні корисні моделі;

секретний винахід (секретна корисна модель) - винахід (корисна модель), що містить інформацію, віднесену до державної таємниці;

Установа - урядовий орган державного управління, що діє у складі центрального органу виконавчої влади у сфері інтелектуальної власності.

 

Стаття 2. Законодавство України про охорону прав на винаходи (корисні моделі)

 

Законодавство України про охорону прав на винаходи (корисні моделі) базується на Конституції України і складається із Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України цього Закону, Закону України “Про державну таємницю”, інших нормативно-правових актів України, що регулюють відносини, пов’язані з охороною прав на винаходи (корисні моделі), а також відповідних міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені національними актами законодавства України про винаходи (корисні моделі), то застосовуються правила міжнародного договору.

 

Стаття 3. Повноваження центрального органу виконавчої влади у сфері інтелектуальної власності

 

Центральний орган виконавчої влади у сфері інтелектуальної власності:

забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони прав на винаходи (корисні моделі);

організовує і контролює виконання цього Закону;

видає нормативно-правові акти у випадках та межах, встановлених цим Законом здійснює контроль за їх додержанням ;

укладає відповідно до законодавства міжнародні договори про співробітництво у сфері інтелектуальної власності і представляє інтереси України з питань охорони прав на винаходи (корисні моделі) в міжнародних організаціях відповідно до чинного законодавства;

доручає Установі та закладам, що входять до державної системи правової охорони інтелектуальної власності, відповідно до їх спеціалізації, виконувати окремі завдання, що визначені цим Законом, положенням про центральний орган виконавчої влади у сфері інтелектуальної власності, іншими нормативно-правовими актами у сфері інтелектуальної власності;

забезпечує діяльність Апеляційної палати.

2. Фінансування діяльності центрального органу виконавчої влади в сфері інтелектуальної власності провадиться за рахунок коштів Державного бюджету України.

 

Стаття 4. Повноваження Установи у сфері охорони прав на винаходи (корисні моделі)

 

1. Установа бере участь у реалізації державної політики у сфері охорони прав на винаходи (корисні моделі), забезпечує виконання цього Закону та інших нормативно-правових актів у сфері охорони прав на винаходи (корисні моделі), для чого:

організовує приймання заявок, проведення їх експертизи, приймає рішення щодо них;

здійснює державну реєстрацію прав на винаходи (корисні моделі) видає патенти; веде Державні реєстри, визначені цим Законом, вносить до відповідного Реєстру відомості щодо надання дозволів (видачу ліцензій) на використання винаходів (корисних моделей) та відомості щодо передання виключних майнових прав на винаходи (корисні моделі);

публікує офіційні відомості про державну реєстрацію прав на винаходи (корисні моделі);

розробляє проекти нормативно-правових актів у випадках та межах, встановлених цим Законом, і подає їх на затвердження центральному органу виконавчої влади у сфері інтелектуальної власності;

узагальнює практику застосування законодавства про охорону прав на винаходи (корисні моделі), розробляє пропозиції з його удосконалення та в установленому порядку вносить їх на розгляд центральному органу виконавчої влади у сфері інтелектуальної власності;

бере участь у міжнародному співробітництві у сфері інтелектуальної власності;

організовує інформаційну та видавничу діяльність у сфері інтелектуальної власності;

організовує науково-дослідні роботи з удосконалення законодавства та організації діяльності у сфері інтелектуальної власності;

організовує роботу щодо перепідготовки кадрів державної системи правової охорони інтелектуальної власності;

виконує інші функції відповідно до Положення про неї, затвердженого в установленому порядку.

2. На документах, прийняття або затвердження яких відповідно до цього Закону здійснює Установа (патенти, що засвідчують набуття прав на винаходи (корисні моделі), доповнення до них, їх дублікати, висновки експертизи та рішення Установи, витяги з Реєстрів тощо) може бути використано факсимільне відтворення підпису уповноваженої особи.

3. Фінансування діяльності Установи провадиться за рахунок коштів Державного бюджету України.

 

Стаття 5. Рівність у правах та обов’язках. Представництво

 

1. Особи України, іноземні особи, а також  особи без громадянства рівні у своїх правах та обов’язках, визначених цим Законом.

2. Від імені винахідників, заявників, власників майнових прав на винахід (корисну модель) та інших осіб у відносинах, врегульованих цим Законом, можуть виступати їх представники, зокрема, представники у справах інтелектуальної власності (патентні повірені). Вимоги до представників у справах інтелектуальної власності, їх права та обов’язки, порядок їх атестації та реєстрації, умови видачі свідоцтва представника у справах інтелектуальної власності, а також зупинення дії свідоцтва або його скасування визначаються законодавством. За видачу свідоцтва представника у справах інтелектуальної власності сплачується збір.

2. Іноземні особи та особи без громадянства, які проживають чи мають постійне місцезнаходження поза межами України, у відносинах з Установою реалізують свої права через представників у справах інтелектуальної власності. У випадках, передбачених міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, ці особи можуть самостійно здійснювати дії щодо реалізації зазначених прав, відповідно до цих міжнародних договорів.

3. Відносини центрального органу виконавчої влади в сфері інтелектуальної власності, Установи, Апеляційної палати та закладу експертизи з будь-якою особою щодо прав та обов’язків, визначених цим Законом, здійснюються із застосуванням української мови та адреси для листування на території України.

 

Розділ II

УМОВИ НАБУТТЯ ПРАВА НА ВИНАХІД (КОРИСНУ МОДЕЛЬ)

 

Стаття 6. Підстави набуття прав на винахід (корисну модель)

 

1. Права на винахід (корисну модель) набуваються на підставі:

подання в установленому цим Законом порядку заявки (міжнародної заявки) на винахід (корисну модель) за умови їх відповідності вимогам цього Закону;

рішення суду щодо встановлення власника майнових і (або) немайнових прав на винахід (корисну модель).

2. Крім того, майнові права на винахід (корисну модель) можуть набуватися на підставі:

передання цих прав відповідно до цього Закону;

переходу цих прав внаслідок припинення юридичної особи, в порядку успадкування.

3. Обсяг правової охорони на винахід (корисну модель) визначається формулою винаходу (корисної моделі), тлумачення якої повинно здійснюватися в межах опису винаходу (корисної моделі) та відповідних рисунків (креслень чи інших графічних матеріалів).
4. Правова охорона на винахід, об’єктом якого є процес одержання продукту, поширюється також і на продукт, безпосередньо одержаний із застосуванням цього процесу.
При цьому право на винахід, об’єктом якого є процес одержання біологічного матеріалу зі специфічними характеристиками, поширюється на біологічний матеріал, безпосередньо одержаний із застосуванням цього процесу, та на будь-який інший біологічний матеріал в ідентичній або відмінній формі та з такими ж характеристиками, одержаний із застосуванням біологічного в своїй основі процесу відтворення рослин та тварин.
Правова охорона на винахід, об’єктом якого є продукт, що містить або складається з генетичної інформації, поширюється на будь-який матеріал (за винятком організму людини на різних стадіях його формування та розвитку, а також простого відкриття одного з його елементів, у тому числі послідовностей або частин послідовностей гену), в який входить цей продукт та в якому міститься генетична інформація та виконує свою функцію.
 
Стаття 7. Умови видачі патенту
 
1. Патент може бути виданий на винахід (корисну модель), публікація про який (яку) чи використання якого (якої)  не суперечитиме публічному порядку і суспільній моралі, та який відповідає умовам придатності для набуття прав на нього (неї), встановленим статтею 8 цього Закону відповідно до Цивільного кодексу України.
Винаходами (корисними моделями), публікація про який (яку) чи використання якого (якої) суперечать суспільній моралі, вважаються, зокрема:
процеси клонування людини;
процеси змінювання через зародкову лінію генетичної тотожності людини;
використання людських ембріонів для промислових або комерційних цілей;
процеси змінювання генетичної тотожності тварин, які можуть завдати ним страждань без будь-якої суттєвої медичної користі для людини або тварин, а також тварин, що виникають внаслідок таких процесів.

2. Патент видається у порядку, встановленому цим Законом та правилами, виданими на його основі центральним органом виконавчої влади у сфері інтелектуальної власності.

 

Стаття 8. Придатність винаходу (корисної моделі) для набуття прав
 
1. Винахід вважається придатним для набуття прав на нього, якщо він, відповідно до цього Закону, є новим, має винахідницький рівень і придатний для промислового використання. 
2. Корисна модель вважається придатною для набуття прав на неї, якщо вона, відповідно до цього Закону, є новою і придатною для промислового використання.
3. Винахід (корисна модель) визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Об'єкти, що є частиною рівня техніки, для визначення новизни винаходу (корисної моделі) повинні враховуватися лише окремо.
4. Рівень техніки включає всі відомості, що стали загальнодоступними у світі до дати  пріоритету заявки, а за відсутності цієї дати – до дати подання  заявки до Установи. 
5. Рівень техніки включає також первісний зміст будь-якої одержаної Установою заявки, за умови, що дата  пріоритету заявки, а за відсутності цієї дати – дата подання  заявки до Установи передує тій даті, яка зазначена у частині четвертій цієї статті, і що вона була опублікована на цю дату чи після цієї дати. 
6. На визнання винаходу (корисної моделі) придатним для набуття права на нього не впливає розкриття інформації про нього винахідником або особою, яка одержала від винахідника прямо чи опосередковано таку інформацію, протягом 12 місяців до дати  пріоритету заявки, а за відсутності цієї дати – до дати подання  заявки до Установи. При цьому обов'язок доведення обставин розкриття інформації про винахід (корисну модель) покладається на особу, заінтересовану у застосуванні цієї частини.
7. Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не випливає явно з рівня техніки. При оцінці винахідницького рівня зміст заявок, зазначених у частині п'ятій цієї статті, до уваги не береться.
8. Винахід (корисна модель) визнається придатним для промислового використання, якщо його може бути використано у промисловості або в іншій сфері діяльності.
9. Об'єктом винаходу (корисної моделі), придатним для набуття прав на нього згідно з цим Законом, може бути:
продукт (пристрій, речовина, біологічний матеріал тощо);
процес (процес (спосіб) у будь-якій сфері технологій, застосування продукту чи процесу (способу). 
10. Не є придатними для набуття прав згідно з цим Законом такі об’єкти технології: 
сорти рослин і породи тварин;
біологічні в своїй основі процеси відтворення рослин та тварин, що не відносяться до небіологічних та мікробіологічних процесів;
компонування інтегральних мікросхем;
результати художнього конструювання. 
11. Не визнаються винаходами (корисними моделями) у значенні статті 1 цього Закону власне:

відкриття, наукові теорії та математичні методи;

методи інтелектуальної, господарської, організаційної та комерційної діяльності (планування, фінансування, постачання, обліку, кредитування, прогнозування, нормування тощо);

правила виконання фізичних вправ, проведення ігор, конкурсів, аукціонів;

проекти та схеми планування споруд, будинків, територій;

умовні позначення (дорожні знаки, маршрути, коди, шрифти тощо), розклади, інструкції;

комп'ютерні програми;

форма представлення інформації (наприклад, у вигляді таблиці, діаграми, графіка, за допомогою акустичних сигналів, вимовляння слів, візуальних демонстрацій, книг, аудіо- та відеодисків).

12. Не є придатними для набуття прав на винаходи (корисні моделі):

організм людини на різних стадіях його формування та розвитку, а також просте відкриття одного з його елементів, у тому числі послідовностей або частин послідовностей гену.

13. Не є придатними для набуття прав на корисні моделі:

методи хірургічного або терапевтичного лікування організму людей або тварин і методи діагностики, які застосовуються при лікуванні людей та тварин;

біологічний матеріал, а також процеси біологічного матеріалу.

 

Стаття 9. Право винахідника

 

1. Право на одержання патенту має винахідник, якщо інше не передбачено цим Законом.

2. Право на одержання патенту на винахід (корисну модель), створений (створену) винахідниками спільно, належить їм спільно, якщо інше не передбачено договором між ними.

 
Стаття 10. Право винахідника та його роботодавця на одержання патенту
 
1. Право на одержання патенту на винахід (корисну модель), створений у зв’язку з виконанням трудового договору, належить роботодавцю, якщо інше не встановлено договором. 
Винахід (корисна модель) вважається створеним у зв’язку виконанням трудового договору, якщо його створено у зв’язку з виконанням службових обов'язків чи доручення роботодавця та/або з використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва, знарядь чи фінансових засобів роботодавця.