Регистрация торговой марки
Украина, Евросоюз и все страны мира
UA
RU

Законы - торговая марка, патент и авторское право

законы украины Законы России Законы стран СНГ
Законы Украины Законы стран СНГ Законы России

На главную страницу tm.ua

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                        22.11.2004  N 732

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      14 грудня 2004 р.
                                      за N 1580/10179             Про затвердження типових форм первинного
              обліку об'єктів права інтелектуальної
            власності у складі нематеріальних активів


     На виконання  пункту  25  розділу  II Додаткових заходів щодо
детінізації національної економіки на 2004-2005 роки, затверджених
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05. 07. 2004 N 414-р
414-2004-р  ),  щодо  вжиття  заходів  для   вирішення   питань
бухгалтерського обліку об'єктів права інтелектуальної власності як
нематеріальних активів Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити схвалені Методологічною радою з бухгалтерського
обліку при Міністерстві фінансів України, що додаються:

     1.1. Типові    форми   первинного   обліку   об'єктів   права
інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів:
     НА-1 "Акт  введення  в  господарський  оборот  об'єкта  права
інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів";
     НА-2 "Інвентарна  картка обліку об'єкта права інтелектуальної
власності у складі нематеріальних активів";
     НА-3 "Акт  вибуття (ліквідації) об'єкта права інтелектуальної
власності у складі нематеріальних активів";
     НА-4 "Інвентаризаційний  опис  об'єктів права інтелектуальної
власності у складі нематеріальних активів".

     1.2. Порядок  застосування  типових  форм  первинного  обліку
об'єктів  права  інтелектуальної власності у складі нематеріальних
активів.

     2. Управлінню     методології     бухгалтерського      обліку
(Пархоменко В.М.)  забезпечити  подання  цього  наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.

     3. Управлінню взаємодії з громадськістю та  засобами  масової
інформації Департаменту     забезпечення    діяльності    Міністра
(Солодчук Л.М.)   після   державної   реєстрації   цього    наказу
забезпечити опублікування його у засобах масової інформації.

     4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Чалого В.Д.

Перший віце-прем'єр-міністр
України,
Міністр фінансів України                               М.Я.Азаров


                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Міністерства
                                      фінансів України
                                      22.11.2004  N 732

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      14 грудня 2004 р.
                                      за N 1580/10179                             ПОРЯДОК
           застосування типових форм первинного обліку
             об'єктів права інтелектуальної власності
                 у складі нематеріальних активів


          1. Акт введення в господарський оборот об'єкта
             права інтелектуальної власності у складі
                      нематеріальних активів
                      (типова форма N НА-1)

     1.1. Акт  введення  в  господарський  оборот  об'єкта   права
інтелектуальної власності    у   складі   нематеріальних   активів
(далі - об'єкт  права  інтелектуальної  власності)  застосовується
підприємствами,  установами та організаціями (далі - підприємства)
незалежно від форм власності для оформлення операцій із введення в
господарський  оборот і використання окремих придбаних (створених)
об'єктів права інтелектуальної власності.

     1.2. При оформленні введення в господарський оборот  об'єктів
права   інтелектуальної   власності   акт   складається  в  одному
примірнику  на  кожний  окремий   об'єкт   приймальною   комісією,
призначеною  наказом  (розпорядженням) власника або уповноваженого
органу (посадової особи), який здійснює керівництво підприємством.

     1.3. Акт  заповнюється  в   одному   примірнику   на   основі
технічної,  науково-технічної  та  іншої документації (ліцензійний
договір, авторський договір, патент тощо), підписується головою та
членами   комісії,   особою,   відповідальною   за  прийняття  для
використання об'єкта права інтелектуальної власності.

     1.4. При оформленні  акта  введення  в  господарський  оборот
об'єкта права інтелектуальної власності у графі:
     "Найменування та  номер  документа,  що  підтверджує  майнові
права  на  об'єкт  права інтелектуальної власності" - зазначається
номер патенту (деклараційного патенту) на винахід,  деклараційного
патенту  на корисну модель,  патенту на промисловий зразок,  номер
свідоцтва  на  знак  для  товарів  і  послуг,  номер   авторського
свідоцтва тощо;
     "Дата виникнення  права"  -  зазначається   дата   підписання
договору, дата пріоритету, дата створення твору тощо;
     "Власник об'єкта     права     інтелектуальної     власності"
- зазначається    власник    майнових   прав   на   об'єкт   права
інтелектуальної власності, свідоцтва, авторського права тощо, який
може  використовувати  об'єкт  права  інтелектуальної власності на
власний розсуд,  має право давати дозвіл  (видавати  ліцензію)  на
використання   та  передавати  право  власності  на  об'єкт  права
інтелектуальної власності іншій особі на підставі договору.

     1.5. У рядку:
     "Правові умови   введення   об'єкта   права   інтелектуальної
власності   в   господарський   оборот"   -   зазначається   назва
документації, згідно з якою об'єкт права інтелектуальної власності
вводиться в господарський оборот (назва  та  номер  документа,  що
підтверджує   введення   такого  об'єкта  в  господарський  оборот
(договір на використання майнових прав інтелектуальної  власності,
ліцензійний договір тощо);
     "документ, який   підтверджує    вартість    об'єкта    права
інтелектуальної  власності"  - вказується повна назва акта оцінки,
номер та дата складання акта.

     1.6. В акті введення в  господарський  оборот  об'єкта  права
інтелектуальної   власності   наводиться   характеристика   такого
об'єкта,  яка містить докладний його опис і порядок  використання,
особливості  і переваги,  зазначаються основні якісні та кількісні
показники об'єкта права інтелектуальної власності

     1.7. Оформлений  акт  підписується  головним  бухгалтером  та
затверджується   керівником   підприємства   чи   особою,   на  те
уповноваженою.

            2. Інвентарна картка обліку об'єкта права
                інтелектуальної власності у складі
                      нематеріальних активів
                      (типова форма N НА-2)

     2.1. Інвентарна  картка  обліку об'єкта права інтелектуальної
власності  у  складі  нематеріальних  активів  застосовується  для
аналітичного  обліку  об'єктів права інтелектуальної власності,  а
також для аналітичного обліку групи однотипних за призначенням  та
умовами  використання об'єктів,  що надійшли в одному календарному
місяці та одній відповідальній за їх використання особі.

     2.2. Інвентарна  картка  ведеться  в  бухгалтерії  на  кожний
об'єкт   чи   групу   об'єктів  права  інтелектуальної  власності,
заповнюється в  одному  примірнику  на  основі  "Акта  введення  в
господарський  оборот  об'єкта  права  інтелектуальної власності у
складі нематеріальних активів" (типова форма N НА-1).

     2.3. У  рядку  "Повна  назва  об'єкта  права  інтелектуальної
власності  із  зазначенням  реквізитів"  вказується  назва об'єкта
права інтелектуальної власності та назва документації, на підставі
якої  такий  об'єкт  введено  в  господарський оборот підприємства
(договір на використання майнових прав інтелектуальної  власності,
ліцензійний договір тощо).

     2.4. У  графі  "Код субрахунку бухгалтерського обліку об'єкта
права  інтелектуальної  власності"  зазначається  код   субрахунку
бухгалтерського обліку.

     2.5. У  розділі "Характеристика об'єкта права інтелектуальної
власності за призначенням"  наводяться  лише  основні,  притаманні
цьому  об'єкту  ознаки  або  властивості.  У  випадку обліку групи
об'єктів права інтелектуальної  власності  основні  показники,  що
характеризують  такі  об'єкти,  наводяться  не  за кожним об'єктом
окремо,  а в цілому за всією групою об'єктів права інтелектуальної
власності, що враховуються в інвентарній картці.

     2.6. Підставою  для відміток в інвентарній картці про вибуття
об'єкта   права   інтелектуальної   власності   є   "Акт   вибуття
(ліквідації)  об'єкта  права  інтелектуальної  власності  у складі
нематеріальних активів" (типова форма N НА-3).

            3. Акт вибуття (ліквідації) об'єкта права
                інтелектуальної власності у складі
                      нематеріальних активів
                      (типова форма N НА-3)

     3.1. Акт  вибуття  (ліквідації) об'єкта права інтелектуальної
власності  у  складі  нематеріальних  активів  застосовується  для
оформлення  вибуття  таких  об'єктів при їх списанні (ліквідації).
Акт складається у двох примірниках комісією,  призначеною  наказом
(розпорядженням)  власника  або  уповноваженого  органу (посадової
особи),  який  здійснює  керівництво  підприємством,  підписується
головою  та  членами  комісії,  особою,  що була відповідальною за
використання    об'єкта    права    інтелектуальної     власності,
затверджується   керівником   підприємства   чи   особою,   на  те
уповноваженою.

     3.2. Залишкова вартість,  яка  наводиться  у  графі  13  акта
вибуття  (ліквідації)  об'єкта  права  інтелектуальної  власності,
визначається за даними бухгалтерського  обліку  на  останнє  число
місяця  вибуття такого об'єкта як різниця між первісною вартістю і
сумою нарахованої амортизації за період корисного використання.

     3.3. У рядку  "Правові  умови  вибуття  (ліквідації)  об'єкта
права   інтелектуальної   власності   з   господарського  обороту"
зазначаються причини вибуття (закінчення строку дії: майнових прав
інтелектуальної власності,  договору на використання майнових прав
інтелектуальної власності,  зберігання  інформації  щодо  об'єктів
права   інтелектуальної   власності   як   комерційної   таємниці,
ліцензійного договору; дострокове припинення ліцензійного договору
тощо).

     3.4. Перший примірник акта передається до бухгалтерії, другий
залишається  у  особи,  що  була  відповідальною  за  використання
об'єкта права інтелектуальної власності.

            4. Інвентаризаційний опис об'єктів  права
                інтелектуальної власності у складі
                      нематеріальних активів
                      (типова форма N НА-4)

     4.1. Інвентаризаційний опис  об'єктів  права  інтелектуальної
власності  у  складі  нематеріальних  активів складається в одному
примірнику для оформлення даних інвентаризації  окремо  за  кожним
місцезнаходженням  об'єктів  права інтелектуальної власності та за
кожною  особою,  відповідальною  за  використання  об'єктів  права
інтелектуальної  власності.  В інвентарний опис включається кожний
окремий об'єкт права інтелектуальної власності.

     4.2. При   складанні    інвентаризаційного    опису    особа,
відповідальна   за  використання  об'єктів  права  інтелектуальної
власності,  дає розписку про те,  що до початку інвентаризації всі
прибуткові та видаткові документи передані бухгалтерській службі і
всі  об'єкти  права  інтелектуальної   власності,   одержані   для
використання і зберігання,  оприбутковані, а ті об'єкти, що вибули
(ліквідовані), списані.

     4.3. При  інвентаризації   об'єктів   права   інтелектуальної
власності їх наявність установлюється або за документами,  що були
підставою для оприбуткування,  або додатково за документами, якими
оформлені (тобто підтверджуються) майнові права.

     4.4. При   інвентаризації   об'єктів   права  інтелектуальної
власності до інвентаризаційного опису вписуються такі дані: назва,
характеристика,  первісна  вартість,  сума зносу,  дата придбання,
термін   корисного   використання.   При    цьому    перевіряється
обґрунтованість сум.

     4.5. При  виявленні об'єктів права інтелектуальної власності,
що  не  прийняті  до  обліку,  інвентаризаційна  комісія   повинна
включити  їх до інвентаризаційного опису із зазначенням необхідних
даних.

     4.6. Інвентаризаційний  опис   підписується   всіма   членами
інвентаризаційної    комісії    та   особою,   відповідальною   за
використання об'єктів права інтелектуальної власності.  При  цьому
особа,    відповідальна    за    використання    об'єктів    права
інтелектуальної власності,  підтверджує, що перевірка цих об'єктів
відбулася  в  її  присутності,  що  вона  не має до членів комісії
ніяких претензій та що вона приймає  на  відповідальне  зберігання
перелічені в описі об'єкти права інтелектуальної власності.

     4.7. Оформлений   інвентаризаційний   опис   передається   до
бухгалтерської  служби  підприємства  для  заповнення  даних   про
кількість,  вартість  об'єктів  права  інтелектуальної власності і
суму накопиченої амортизації за даними бухгалтерського обліку.

     4.8. Перед складанням  звіряльної  відомості  та  визначенням
результатів   інвентаризації  бухгалтерія  підприємства  проводить
перевірку всіх підрахунків в  інвентаризаційному  описі.  В  описі
робиться   відповідна  відмітка  щодо  перевірки  даних  опису  за
підписом  особи,  яка  проводила  перевірку.  Виявлені  помилки  у
підрахунках мають бути виправлені і завірені підписами всіх членів
інвентаризаційної комісії та особи, відповідальної за використання
об'єктів права інтелектуальної власності.

     4.9. У  разі  виявлення  розходжень  (нестач,  надлишків) між
даними бухгалтерського обліку і  даними  інвентаризаційних  описів
бухгалтером    підприємства   складається   звіряльна   відомість.
Звіряльна відомість підписується бухгалтером підприємства і  після
перевірки   інвентаризаційною   комісією   правильності  складання
звіряльної  відомості  підписується  керівником  інвентаризаційної
комісії  та особою,  відповідальною за використання об'єктів права
інтелектуальної  власності,  яка  ознайомлюється  з   результатами
звіряння.

     4.10. Відносно  нестач  і  надлишків інвентаризаційна комісія
додає   до   звіряльної   відомості   письмові   пояснення   осіб,
відповідальних   за  використання  та  зберігання  об'єктів  права
інтелектуальної власності.  Результати інвентаризації оформляються
протоколом,  до  якого  включаються  висновки  та  пропозиції щодо
врегулювання інвентаризаційних розходжень.

     4.11. Протокол   інвентаризаційної   комісії    підлягає    у
п'ятиденний  строк  з  дати  його  оформлення  розгляду керівником
підприємства та прийняття ним рішення щодо висновків і  пропозицій
інвентаризаційної комісії.  Звіряльна відомість разом з протоколом
інвентаризаційної  комісії  і  рішенням   керівника   підприємства
передається до бухгалтерської служби,  яка вносить до неї дані про
прийняте рішення щодо врегулювання розходжень.

Начальник Управління методології
бухгалтерського обліку                             В.М.Пархоменко


                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Міністерства
                                      фінансів України
                                      22.11.2004  N 732

___________________________________
підприємство, установа, організація

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ _________________

                                      Типова форма N НА-1

                                      ЗАТВЕРДЖУЮ
                                      Керівник підприємства ______
                                      (підпис, ім'я, по батькові,
                                      прізвище)
                                      "____"_________ 20____ р.


                               АКТ
             введення в господарський оборот об'єкта
                 права інтелектуальної власності
             у складі нематеріальних активів N ______
                   "____" ___________ 20____ р.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |  Об'єкт права інтелектуальної власності | Власник |   Строк    |       Дебет     |     Кредит      |   Дата    | Первісна|  Річна |Ліквідаційна|
|з/п|-----------------------------------------| об'єкта |  корисного |-----------------+-----------------| введення  |вартість,|  сума  |  Вартість, |
|   |       Назва      | Найменування|  Дата  |  права  |використання|Рахунок,|  Код   |Рахунок,|  Код   |  об'єкта  |   грн.  | аморти-|    грн.    |
|   |                  |  та номер   | виник- |інтелек- |            |субраху-|аналіти-|субраху-|аналіти-| інтелекту-|         | зації, |            |
|   |                  |документа, що| нення  |туальної |            |  нок   | чного  |  нок   | чного  |  альної   |         |  грн.  |            |
|   |                  | підтверджує | права  |власності|            |        | обліку |        | обліку |власності в|         |        |            |
|   |                  |майнові права|        |         |            |        |        |        |        |господарсь-|         |        |            |
|   |                  |  на об'єкт  |        |         |            |        |        |        |        |кий оборот |         |        |            |
|---+------------------+-------------+--------+---------+------------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------+--------+------------|
| 1 |       2          |      3      |    4   |     5   |     6      |    7   |   8    |    9   |   10   |    11     |   12    |   13   |    14      |
|---+------------------+-------------+--------+---------+------------+--------+--------+--------+--------+-----------+---------+--------+------------|
|   |                  |             |        |         |            |        |        |        |        |           |         |        |            |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Комісія, яка створена на підставі наказу (розпорядження)  від
___________ N _________,   розглянула документи, які підтверджують
ідентифікацію  об'єкта  права   інтелектуальної   власності,   для
введення             в             господарський            оборот
__________________________________________________________________
      (повна назва об'єкта права інтелектуальної власності)

     Правові умови    введення   об'єкта   права   інтелектуальної
власності в господарський оборот _________________________________
                                      (назва документації)

     Характеристика об'єкта  права  інтелектуальної  власності  за
призначенням _____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

     Місце використання     об'єкта     права      інтелектуальної
власності ________________________________________________________


                       Зворотний бік акта введення в господарський
                       оборот об'єкта права інтелектуальної
                       власності у складі нематеріальних активів

     Вартість придбання ________ гривень
     Документ, який    підтверджує    вартість    об'єкта    права
інтелектуальної власності ________________________________________

     Об'єкт права  інтелектуальної власності придатний/непридатний
для реалізації або використання __________________________________
                                  (зазначити, чому непридатний)

     Потрібне/не потрібне  доведення  до  стану,  придатного   для
використання _____________________________________________________
                       (зазначити, що саме потрібно)

     Існує/не існує  можливість  отримання  майбутніх  економічних
вигід    від    реалізації    або   використання   об'єкта   права
інтелектуальної власності ________________________________________
                             (зазначити, чому саме не існує)

     Висновок комісії ____________________________________________
                            (щодо придатності об'єкта права
                         інтелектуальної власності, доведення
                        до стану, придатного для використання,
                              прийняття на облік тощо)

Голова комісії ________  ________   _____________________________
                (посада)  (підпис)   (ім'я, по батькові, прізвище)

Члени комісії _________ __________  _____________________________
                (посада)  (підпис)   (ім'я, по батькові, прізвище)

               _________ __________  _____________________________
                (посада)  (підпис)   (ім'я, по батькові, прізвище)

               _________ __________  _____________________________
                (посада)  (підпис)   (ім'я, по батькові, прізвище)

Особа, відповідальна
за прийняття об'єкта
права інтелектуальної
власності     _________ __________  _____________________________
                (посада)  (підпис)   (ім'я, по батькові, прізвище)

     Відмітка бухгалтерії про відкриття інвентарної картки
     "____" _________ 20____ р. N ____________________
                                  (інвентарної картки)

Головний бухгалтер
(бухгалтер)       ____________  _____________________________
                     (підпис)    (ім'я, по батькові, прізвище)


                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Міністерства
                                      фінансів України
                                      22.11.2004  N 732

_________________________________
  підприємство, установа, організація

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ _______________

                                      Типова форма N НА-2


                        ІНВЕНТАРНА КАРТКА
          обліку об'єкта права інтелектуальної власності
             у складі нематеріальних активів N _______


     Повна назва   об'єкта   права  інтелектуальної  власності  із
зазначенням реквізитів ___________________________________________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Об'єкт права інтелектуальної власності| Первісна|    Код    |  Строк   | Річна  |  Акт про введення |     Місце    | Акт про вибуття |Ліквідаційна|
|з/п|                                      |вартість,| субрахунку| корисного|  сума  |   об'єкта права   | використання,|   (ліквідацію)  |  вартість, |
|   |--------------------------------------|   грн.  |бухгалтер- |використа-|аморти- |  інтелектуальної  |   прізвище   |  об'єкта права  |    грн.    |
|   |     Назва     |Найменуван-|   Дата   |         |  ського   |   ння    | зації, |    власності в    |відповідальної| інтелектуальної |            |
|   |               |ня та номер|виникнення|         |  обліку   |          |  грн.  |    господарський  |     особи    |    власності    |            |
|   |               | документа,|  права   |         |  об'єкта  |          |        |       оборот      |              |                 |            |
|   |               |    що     |          |         |   права   |          |        |-------------------|              |-----------------|            |
|   |               |підтверджує|          |         |інтелектуа-|          |        |   Дата   |    N   |              |  Дата   |   N   |            |
|   |               |  майнові  |          |         |   льної   |          |        |          |        |              |         |       |            |
|   |               | права на  |          |         | власності |          |        |          |        |              |         |       |            |
|   |               |  об'єкт   |          |         |           |          |        |          |        |              |         |       |            |
|---+---------------+-----------+----------+---------+-----------+----------+--------+----------+--------+--------------+---------+-------+------------|
| 1 |      2        |     3     |    4     |    5    |     6     |    7     |   8    |    9     |   10   |      11      |   12    |   13  |   14       |
|---+---------------+-----------+----------+---------+-----------+----------+--------+----------+--------+--------------+---------+-------+------------|
|   |               |           |          |         |           |          |        |          |        |              |         |       |            |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Характеристика об'єкта  права  інтелектуальної  власності  за
призначенням _____________________________________________________
__________________________________________________________________

     Відомості про  переоцінку   об'єкта   права   інтелектуальної
власності ________________________________________________________
__________________________________________________________________

     Картку відкрито "____" ______________ 20___ р.
__________________________________________________________________
              (посада, ім'я, по батькові, прізвище)


                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Міністерства
                                      фінансів України
                                      22.11.2004  N 732

___________________________________
підприємство, установа, організація

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ_____________

                                      Типова форма N НА-3

                                      ЗАТВЕРДЖУЮ
                                      Керівник підприємства ______
                                      (підпис, ім'я, по батькові,
                                      прізвище)
                                      "____" _________ 20____ р.


                               АКТ
                вибуття (ліквідації) об'єкта права
                інтелектуальної власності у складі
                  нематеріальних активів N _____
                   "____" ___________ 20____ р.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Об'єкт права інтелектуальної власності  |  Власник  | Строк   |        Дебет      |      Кредит       |   Дата   |Первісна |Залишкова|Ліквідаці-|Примітки|
|з/п|----------------------------------------|  об'єкта  |корисного|                   |                   | вибуття  | (перео- |вартість,|   йна    |        |
|   |       Назва        |Найменуван-| Дата  |   права   | викори- |                   |                   |(ліквіда- | цінена) |  грн.   |вартість, |        |
|   |                    |ня та номер| виник-|інтелектуа-| стання  |-------------------+-------------------|   ції)   |вартість,|         |   грн.   |        |
|   |                    |документа, | нення |   льної   |         | Рахунок, |  Код   |Рахунок,  |  Код   |          |   грн.  |         |          |        |
|   |                    |     що    | права | власності |         |субрахунок|аналіти-|субрахунок|аналіти-|          |         |         |          |        |
|   |                    |підтверджує|       |           |         |          | чного  |          | чного  |          |         |         |          |        |
|   |                    |  майнові  |       |           |         |          | обліку |          | обліку |          |         |         |          |        |
|   |                    | права на  |       |           |         |          |        |          |        |          |         |         |          |        |
|   |                    |  об'єкт   |       |           |         |          |        |          |        |          |         |         |          |        |
|---+--------------------+-----------+-------+-----------+---------+----------+--------+----------+--------+----------+---------+---------+----------+--------|
| 1 |       2            |     3     |    4  |     5     |    6    |    7     |   8    |    9     |   10   |    11    |   12    |   13    |    14    |   15   |
|---+--------------------+-----------+-------+-----------+---------+----------+--------+----------+--------+----------+---------+---------+----------+--------|
|   |                    |           |       |           |         |          |        |          |        |          |         |         |          |        |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Комісія, яка  створена на підставі наказу (розпорядження) від
___________ N _________,  розглянула документи,  які підтверджують
ідентифікацію об'єкта права інтелектуальної власності, для вибуття
(ліквідації) з               господарського                обороту
__________________________________________________________________
      (повна назва об'єкта права інтелектуальної власності)

     Правові умови    вибуття    (ліквідації)    об'єкта     права
інтелектуальної         власності         з         господарського
обороту __________________________________________________________

     Місце вибуття   (ліквідації)  об'єкта  права  інтелектуальної
власності ________________________________________________________


                           Зворотний бік акта вибуття (ліквідації)
                           об'єкта права інтелектуальної власності
                           у складі нематеріальних активів

     Об'єкт  права інтелектуальної власності придатний/непридатний
для реалізації та підлягає/не підлягає ліквідації ________________
__________________________________________________________________
                  (