Регистрация торговой марки
Украина, Евросоюз и все страны мира
UA
RU

Законы - торговая марка, патент и авторское право

законы украины Законы России Законы стран СНГ
Законы Украины Законы стран СНГ Законы России

На главную страницу tm.ua

 Цивільний кодекс України

КНИГА ЧЕТВЕРТА: ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

                             Глава 35
                   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВО
                    ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

     Стаття 418. Поняття права інтелектуальної власності

     1. Право  інтелектуальної  власності  -  це  право  особи  на
результат інтелектуальної,  творчої діяльності або на інший об'єкт
права інтелектуальної власності,  визначений цим Кодексом та іншим
законом.

     2. Право  інтелектуальної   власності   становлять   особисті
немайнові  права  інтелектуальної власності та (або) майнові права
інтелектуальної власності,  зміст яких щодо певних об'єктів  права
інтелектуальної  власності  визначається  цим  Кодексом  та  іншим
законом.

     3. Право інтелектуальної власності  є  непорушним.  Ніхто  не
може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений
у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

     Стаття 419. Співвідношення права інтелектуальної власності та
                 права власності

     1. Право  інтелектуальної власності та право власності на річ
не залежать одне від одного.

     2. Перехід права на об'єкт права інтелектуальної власності не
означає переходу права власності на річ.

     3. Перехід  права  власності на річ не означає переходу права
на об'єкт права інтелектуальної власності.

     Стаття 420. Об'єкти права інтелектуальної власності

     1. До  об'єктів  права  інтелектуальної  власності,  зокрема,
належать:

     літературні та художні твори;

     комп'ютерні програми;

     компіляції даних (бази даних);

     виконання;

     фонограми, відеограми,    передачі   (програми)   організацій
мовлення;

     наукові відкриття;

     винаходи, корисні моделі, промислові зразки;

     компонування (топографії) інтегральних мікросхем;

     раціоналізаторські пропозиції;

     сорти рослин, породи тварин;

     комерційні (фірмові) найменування,  торговельні марки  (знаки
для товарів і послуг), географічні зазначення;

     комерційні таємниці.

     Стаття 421. Суб'єкти права інтелектуальної власності

     1. Суб'єктами  права  інтелектуальної  власності  є:  творець
(творці)   об'єкта   права   інтелектуальної   власності   (автор,
виконавець, винахідник тощо) та інші особи, яким належать особисті
немайнові  та  (або)  майнові  права   інтелектуальної   власності
відповідно до цього Кодексу, іншого закону чи договору.

     Стаття 422. Підстави виникнення (набуття) права
                 інтелектуальної власності

     1. Право інтелектуальної власності  виникає  (набувається)  з
підстав, встановлених цим Кодексом, іншим законом чи договором.

     Стаття 423. Особисті немайнові права інтелектуальної
                 власності

     1. Особистими немайновими правами  інтелектуальної  власності
є:

     1) право  на  визнання  людини творцем (автором,  виконавцем,
винахідником тощо) об'єкта права інтелектуальної власності;

     2) право   перешкоджати   будь-якому   посяганню   на   право
інтелектуальної   власності,   здатному  завдати  шкоди  честі  чи
репутації творця об'єкта права інтелектуальної власності;

     3) інші особисті немайнові права  інтелектуальної  власності,
встановлені законом.

     2. Особисті   немайнові   права   інтелектуальної   власності
належать  творцеві  об'єкта  права  інтелектуальної  власності.  У
випадках,   передбачених   законом,   особисті   немайнові   права
інтелектуальної власності можуть належати іншим особам.

     3. Особисті  немайнові  права  інтелектуальної  власності  не
залежать від майнових прав інтелектуальної власності.

     4. Особисті  немайнові  права  інтелектуальної  власності  не
можуть відчужуватися (передаватися),  за винятками,  встановленими
законом.

     Стаття 424. Майнові права інтелектуальної власності

     1. Майновими правами інтелектуальної власності є:

     1) право   на   використання  об'єкта  права  інтелектуальної
власності;

     2) виключне  право  дозволяти  використання   об'єкта   права
інтелектуальної власності;

     3) виключне  право  перешкоджати  неправомірному використанню
об'єкта права інтелектуальної власності,  в тому числі  забороняти
таке використання;

     4) інші майнові права інтелектуальної власності,  встановлені
законом.

     2. Законом можуть бути встановлені  винятки  та  обмеження  в
майнових  правах  інтелектуальної  власності  за  умови,  що  такі
обмеження та винятки не створюють істотних перешкод для нормальної
реалізації  майнових  прав інтелектуальної власності та здійснення
законних інтересів суб'єктів цих прав.

     3. Майнові права інтелектуальної власності можуть  відповідно
до  закону  бути  вкладом  до статутного капіталу юридичної особи,
предметом  договору  застави  та  інших   зобов'язань,   а   також
використовуватися в інших цивільних відносинах.

     Стаття 425. Строк чинності прав інтелектуальної власності

     1. Особисті   немайнові  права  інтелектуальної  власності  є
чинними безстроково, якщо інше не встановлено законом.

     2. Майнові права інтелектуальної власності є чинними протягом
строків, встановлених цим Кодексом, іншим законом чи договором.

     3. Майнові   права   інтелектуальної  власності  можуть  бути
припинені достроково у випадках,  встановлених цим Кодексом, іншим
законом чи договором.

     Стаття 426. Використання об'єкта права інтелектуальної
                 власності

     1. Способи   використання   об'єкта   права   інтелектуальної
власності визначаються цим Кодексом та іншим законом.

     2. Особа,  яка  має  виключне  право  дозволяти  використання
об'єкта права інтелектуальної власності,  може використовувати цей
об'єкт на власний розсуд, з додержанням при цьому прав інших осіб.

     3. Використання об'єкта права інтелектуальної власності іншою
особою здійснюється  з  дозволу  особи,  яка  має  виключне  право
дозволяти  використання  об'єкта  права інтелектуальної власності,
крім  випадків  правомірного  використання  без  такого   дозволу,
передбачених цим Кодексом та іншим законом.

     4. Умови  надання  дозволу  (видачі ліцензії) на використання
об'єкта права  інтелектуальної  власності  можуть  бути  визначені
ліцензійним договором,  який укладається з додержанням вимог цього
Кодексу та іншого закону.

     Стаття 427. Передання майнових прав інтелектуальної власності

     1. Майнові   права   інтелектуальної  власності  можуть  бути
передані відповідно до закону повністю або частково іншій особі.

     2. Умови передання майнових  прав  інтелектуальної  власності
можуть  бути  визначені договором,  який укладається відповідно до
цього Кодексу та іншого закону.

     Стаття 428. Здійснення права інтелектуальної власності, яке
                 належить кільком особам

     1. Право  інтелектуальної  власності,  яке  належить  кільком
особам спільно,  може здійснюватися за договором між ними.  У разі
відсутності  такого договору право інтелектуальної власності,  яке
належить кільком особам, здійснюється спільно.

     Стаття 429. Права інтелектуальної власності на об'єкт,
                 створений у зв'язку з виконанням трудового
                 договору

     1. Особисті  немайнові  права  інтелектуальної  власності  на
об'єкт,  створений  у  зв'язку  з  виконанням  трудового договору,
належать  працівникові,  який  створив  цей  об'єкт.  У  випадках,
передбачених    законом,    окремі    особисті   немайнові   права
інтелектуальної  власності  на  такий   об'єкт   можуть   належати
юридичній або фізичній особі, де або у якої працює працівник.

     2. Майнові   права   інтелектуальної   власності  на  об'єкт,
створений у зв'язку  з  виконанням  трудового  договору,  належать
працівникові,  який створив цей об'єкт,  та юридичній або фізичній
особі, де або у якої він працює, спільно, якщо інше не встановлено
договором.

     3. Особливості   здійснення   майнових  прав  інтелектуальної
власності на об'єкт,  створений у зв'язку з  виконанням  трудового
договору, можуть бути встановлені законом.

     Стаття 430. Права інтелектуальної власності на об'єкт,
                 створений за замовленням

     1. Особисті  немайнові  права  інтелектуальної  власності  на
об'єкт, створений за замовленням, належать творцеві цього об'єкта.

     У випадках,  передбачених законом,  окремі особисті немайнові
права інтелектуальної власності на такий  об'єкт  можуть  належати
замовникові.

     2. Майнові   права   інтелектуальної   власності  на  об'єкт,
створений за  замовленням,  належать  творцеві  цього  об'єкта  та
замовникові спільно, якщо інше не встановлено договором.

     Стаття 431. Наслідки порушення права інтелектуальної
                 власності

     1. Порушення права інтелектуальної власності,  в  тому  числі
невизнання  цього  права  чи  посягання  на нього,  тягне за собою
відповідальність,  встановлену  цим  Кодексом,  іншим  законом  чи
договором.

     Стаття 432. Захист права інтелектуальної власності судом

     1. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого
права інтелектуальної власності  відповідно  до  статті  16  цього
Кодексу.

     2. Суд  у випадках та в порядку,  встановлених законом,  може
постановити рішення, зокрема, про:

     1) застосування негайних заходів щодо  запобігання  порушенню
права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів;

     2) зупинення  пропуску  через  митний кордон України товарів,
імпорт  чи  експорт   яких   здійснюється   з   порушенням   права
інтелектуальної власності;

     3) вилучення  з цивільного обороту товарів,  виготовлених або
введених у цивільний оборот  з  порушенням  права  інтелектуальної
власності;

     4) вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь,  які
використовувалися переважно для виготовлення товарів з  порушенням
права інтелектуальної власності;

     5) застосування    разового   грошового   стягнення   замість
відшкодування збитків за неправомірне використання  об'єкта  права
інтелектуальної    власності.    Розмір   стягнення   визначається
відповідно до закону з урахуванням вини особи та  інших  обставин,
що мають істотне значення;

     6) опублікування  в засобах масової інформації відомостей про
порушення  права  інтелектуальної  власності  та  зміст   судового
рішення щодо такого порушення.

                             Глава 36
         ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ЛІТЕРАТУРНИЙ,
             ХУДОЖНІЙ ТА ІНШИЙ ТВІР (АВТОРСЬКЕ ПРАВО)

     Стаття 433. Об'єкти авторського права

     1. Об'єктами авторського права є твори, а саме:

     1) літературні та художні твори, зокрема:

     романи, поеми, статті та інші письмові твори;

     лекції, промови, проповіді та інші усні твори;

     драматичні,      музично-драматичні     твори,     пантоміми,
хореографічні, інші сценічні твори;

     музичні твори (з текстом або без тексту);

     аудіовізуальні твори;

     твори живопису, архітектури, скульптури та графіки;

     фотографічні твори;

     твори ужиткового мистецтва;

     ілюстрації, карти,  плани,  ескізи  і  пластичні  твори,   що
стосуються географії, топографії, архітектури або науки;

     переклади, адаптації,    аранжування    та   інші   переробки
літературних або художніх творів;

     збірники творів,  якщо вони за добором або упорядкуванням  їх
складових частин є результатом інтелектуальної діяльності;

     2) комп'ютерні програми;

     3) компіляції  даних  (бази даних),  якщо вони за добором або
упорядкуванням їх складових частин є  результатом  інтелектуальної
діяльності;

     4) інші твори.

     2. Твори  є  об'єктами  авторського   права   без   виконання
будь-яких формальностей щодо них та незалежно від їх завершеності,
призначення, цінності тощо, а також способу чи форми їх вираження.

     3. Авторське  право не поширюється на ідеї,  процеси,  методи
діяльності або математичні концепції як такі.

     4. Комп'ютерні програми охороняються як літературні твори.

     5. Компіляції  даних  (бази  даних)  або   іншого   матеріалу
охороняються  як  такі.  Ця  охорона  не  поширюється  на дані або
матеріал як такі  та  не  зачіпає  авторське  право  на  дані  або
матеріал, що є складовими компіляції.

     Стаття 434. Твори, які не є об'єктами авторського права

     1. Не є об'єктами авторського права:

     1) акти   органів   державної   влади  та  органів  місцевого
самоврядування (закони,  укази,  постанови, рішення тощо), а також
їх офіційні переклади;

     2) державні  символи  України,  грошові знаки,  емблеми тощо,
затверджені органами державної влади;

     3) повідомлення про новини  дня  або  інші  факти,  що  мають
характер звичайної прес-інформації;

     4) інші твори, встановлені законом.

     Стаття 435. Суб'єкти авторського права

     1. Первинним  суб'єктом  авторського права є автор твору.  За
відсутності доказів іншого автором твору вважається фізична особа,
зазначена  звичайним способом як автор на оригіналі або примірнику
твору (презумпція авторства).

     2. Суб'єктами авторського  права  є  також  інші  фізичні  та
юридичні  особи,  які  набули прав на твори відповідно до договору
або закону.

     Стаття 436. Співавторство

     1. Авторське  право  на  твір,  створений  у   співавторстві,
належить співавторам спільно,  незалежно від того, становить такий
твір одне нерозривне ціле чи складається з частин,  кожна  з  яких
може  мати ще й самостійне значення.  Частина твору,  створеного у
співавторстві,  визнається такою, що має самостійне значення, якщо
вона може бути використана незалежно від інших частин цього твору.

     2. Кожен  із  співавторів  зберігає  своє  авторське право на
створену ним частину твору, яка має самостійне значення.

     3. Відносини   між   співавторами   можуть   бути   визначені
договором.  У  разі відсутності такого договору авторське право на
твір здійснюється всіма співавторами спільно.

     Стаття 437. Виникнення авторського права

     1. Авторське право виникає з моменту створення твору.

     2. Особа,  яка має авторське право,  для сповіщення про  свої
права може використовувати спеціальний знак, встановлений законом.

     Стаття 438. Особисті немайнові права автора

     1. Автору    твору   належать   особисті   немайнові   права,
встановлені статтею 423 цього Кодексу, а також право:

     1) вимагати зазначення свого імені у зв'язку з  використанням
твору, якщо це практично можливо;

     2) забороняти    зазначення   свого   імені   у   зв'язку   з
використанням твору;

     3) обирати псевдонім у зв'язку з використанням твору;

     4) на недоторканність твору.

     Стаття 439. Забезпечення недоторканності твору

     1. Автор  має  право  протидіяти   будь-якому   перекрученню,
спотворенню  або  іншій зміні твору чи будь-якому іншому посяганню
на твір,  що може зашкодити честі та  репутації  автора,  а  також
супроводженню  твору  без  його  згоди ілюстраціями,  передмовами,
післямовами, коментарями тощо.

     2. У разі смерті автора  недоторканність  твору  охороняється
особою,   уповноваженою  на  це  автором.  За  відсутності  такого
уповноваження  недоторканність  твору  охороняється   спадкоємцями
автора, а також іншими заінтересованими особами.

     Стаття 440. Майнові права інтелектуальної власності на твір

     1. Майновими правами інтелектуальної власності на твір є:

     1) право на використання твору;

     2) виключне право дозволяти використання твору;

     3) право  перешкоджати  неправомірному використанню твору,  в
тому числі забороняти таке використання;

     4) інші майнові права інтелектуальної власності,  встановлені
законом.

     2. Майнові права на твір належать його авторові, якщо інше не
встановлено договором чи законом.

     Стаття 441. Використання твору

     1. Використанням твору є його:

     1) опублікування (випуск у світ);

     2) відтворення будь-яким способом та у будь-якій формі;

     3) переклад;

     4) переробка, адаптація, аранжування та інші подібні зміни;

     5) включення складовою  частиною  до  збірників,  баз  даних,
антологій, енциклопедій тощо;

     6) публічне виконання;

     7) продаж, передання в найм (оренду) тощо;

     8) імпорт  його  примірників,  примірників  його  перекладів,
переробок тощо.

     2. Використанням твору є також інші дії, встановлені законом.

     Стаття 442. Опублікування твору (випуск твору у світ)

     1. Твір вважається опублікованим (випущеним у світ), якщо він
будь-яким  способом  повідомлений невизначеному колу осіб,  у тому
числі виданий,  публічно виконаний,  публічно показаний, переданий
по   радіо   чи   телебаченню,  відображений  у  загальнодоступних
електронних системах інформації.

     2. Твір не може бути опублікований,  якщо він  порушує  права
людини  на таємницю її особистого і сімейного життя,  завдає шкоди
громадському порядку, здоров'ю та моральності населення.

     3. Ніхто не має права опублікувати  твір  без  згоди  автора,
крім випадків, встановлених цим Кодексом та іншим законом.

     4. У  разі  смерті автора його правонаступники мають право на
опублікування твору, якщо це не суперечить волі автора.

     Стаття 443. Використання твору за згодою автора

     1. Використання твору здійснюється  лише  за  згодою  автора,
крім  випадків  правомірного  використання  твору без такої згоди,
встановлених цим Кодексом та іншим законом.

     Стаття 444. Випадки правомірного використання твору без
                 згоди автора

     1. Твір може бути вільно,  без згоди автора та інших осіб, та
безоплатно використаний будь-якою особою:

     1) як  цитата  з  правомірно  опублікованого  твору  або   як
ілюстрація  у  виданнях,  радіо-  і  телепередачах,  фонограмах та
відеограмах,  призначених  для  навчання,  за   умови   дотримання
звичаїв, зазначення джерела запозичення та імені автора, якщо воно
вказане в такому джерелі,  та в обсязі,  виправданому  поставленою
метою;

     2) для    відтворення   у   судовому   та   адміністративному
провадженні в обсязі, виправданому цією метою;

     3) в інших випадках, передбачених законом.

     2. Особа,  яка використовує твір,  зобов'язана зазначити ім'я
автора твору та джерело запозичення.

     Стаття 445. Право автора на плату за використання його твору

     1. Автор має право на плату за використання його твору,  якщо
інше не встановлено цим Кодексом та іншим законом.

     Стаття 446. Строк чинності майнових прав інтелектуальної
                 власності на твір

     1. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності  на
твір  спливає  через  сімдесят років,  що відліковуються з 1 січня
року,  наступного  за  роком  смерті  автора  чи   останнього   із
співавторів,   який  пережив  інших  співавторів,  крім  випадків,
передбачених законом.

     Стаття 447. Правові наслідки закінчення строку чинності
                 майнових прав інтелектуальної власності на твір

     1. Після   закінчення   строку   чинності    майнових    прав
інтелектуальної  власності  на  твір він може вільно та безоплатно
використовуватися будь-якою особою,  за  винятками,  встановленими
законом.

     Стаття 448. Право автора на частку від суми продажу оригіналу
                 твору

     1. Автор має невідчужуване право на одержання грошової суми у
розмірі  п'яти  відсотків  від  суми  кожного  продажу   оригіналу
художнього   твору  чи  оригіналу  рукопису  літературного  твору,
наступного за відчуженням оригіналу, здійсненим автором. Зазначена
сума сплачується продавцем оригіналу твору.

     2. Право, встановлене частиною першою цієї статті, переходить
до спадкоємців автора твору та спадкоємців цих спадкоємців  і  діє
до  спливу строку чинності майнових прав інтелектуальної власності
на твір, установленого статтею 446 цього Кодексу.

                             Глава 37
     ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ВИКОНАННЯ, ФОНОГРАМУ,
      ВІДЕОГРАМУ ТА ПРОГРАМУ (ПЕРЕДАЧУ) ОРГАНІЗАЦІЇ МОВЛЕННЯ
                         (СУМІЖНІ ПРАВА)

     Стаття 449. Об'єкти суміжних прав

     1. Об'єктами    суміжних   прав   без   виконання   будь-яких
формальностей щодо цих об'єктів та незалежно від  їх  призначення,
змісту, цінності тощо, а також способу чи форми їх вираження є:

     а) виконання;

     б) фонограми;

     в) відеограми;

     г) програми (передачі) організацій мовлення.

     Стаття 450. Суб'єкти суміжних прав

     1. Первинними суб'єктами суміжних прав є виконавець, виробник
фонограми,   виробник   відеограми,   організація   мовлення.   За
відсутності   доказів  іншого  виконавцем,  виробником  фонограми,
відеограми,  програми (передачі) організації  мовлення  вважається
особа,  ім'я (найменування) якої зазначено відповідно у фонограмі,
відеограмі,  їх примірниках  чи  на  упаковці,  а  також  під  час
передачі організації мовлення.

     2. Суб'єктами  суміжних  прав є також інші особи,  які набули
таких прав відповідно до договору чи закону.

     Стаття 451. Виникнення суміжних прав

     1. Право інтелектуальної власності  на  виконання  виникає  з
моменту першого його здійснення.

     2. Право інтелектуальної власності на фонограму чи відеограму
виникає з моменту її вироблення.

     3. Право інтелектуальної  власності  на  передачу  (програму)
організації мовлення виникає з моменту її першого здійснення.

     4. Особа,  яка  має  суміжне  право,  для сповіщення про свої
права може використовувати спеціальний знак, встановлений законом.

     Стаття 452. Майнові права інтелектуальної власності на об'єкт
                 суміжних прав

     1. Майновими  правами  інтелектуальної  власності  на  об'єкт
суміжних прав є:

     1) право на використання об'єкта суміжних прав;

     2) виключне право  дозволяти  використання  об'єкта  суміжних
прав;

     3) право  перешкоджати  неправомірному  використанню  об'єкта
суміжних прав, у тому числі забороняти таке використання;

     4) інші майнові права інтелектуальної власності,  встановлені
законом.

     2. Майнові права інтелектуальної власності на об'єкт суміжних
прав  належать  відповідно   виконавцеві,   виробнику   фонограми,
виробнику   відеограми  чи  організації  мовлення,  якщо  інше  не
встановлено договором чи законом.

     Стаття 453. Використання виконання

     1. Використанням виконання є:

     1) доведення  виконання  до  відома  публіки  під  час   його
здійснення;

     2) записування    (фіксування)   виконання   під   час   його
здійснення,  якщо  таке  записування  дає  можливість  сприйняття,
відтворення та передачі виконання за допомогою технічних засобів;

     3) пряме   чи  опосередковане  відтворення  запису  виконання
будь-яким способом та у будь-якій формі;

     4) продаж та інше відчуження оригіналу чи  примірника  запису
виконання;

     5) оренда оригіналу чи примірника запису виконання;

     6) забезпечення засобами зв'язку можливості доступу будь-якої
особи до записаного виконання з місця та в час, обраних нею.

     2. Використанням  виконання  є  також  інші дії,  встановлені
законом.

     Стаття 454. Використання фонограми, відеограми

     1. Використанням фонограми, відеограми є:

     1) пряме або опосередковане відтворення будь-яким способом та
у будь-якій формі відеограми, фонограми;

     2) продаж  та  інше  відчуження   оригіналу   чи   примірника
фонограми, відеограми;

     3) оренда оригіналу чи примірника фонограми, відеограми;

     4) забезпечення засобами зв'язку можливості доступу будь-якої
особи до фонограми, відеограми з місця та в час, обраних нею.

     2. Використанням фонограми,  відеограми  є  також  інші  дії,
встановлені законом.

     Стаття 455. Використання передачі (програми) організації
                 мовлення

     1. Використанням передачі (програми) організації мовлення є:

     1) здійснення (трансляція,  ретрансляція) передачі (програми)
організації мовлення;

     2) записування  (фіксування)  передачі (програми) організації
мовлення,  якщо  таке  записування  дає   можливість   сприйняття,
відтворення та здійснення її за допомогою технічних засобів;

     3) відтворення   запису   передачі   (програми)   організації
мовлення;

     4) представлення  передачі  (програми)  організації  мовлення
публіці у місці, де встановлено вхідну плату.

     2. Використанням  передачі  (програми) організації мовлення є
також інші дії, встановлені законом.

     Стаття 456. Строки чинності суміжних майнових прав

     1. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності  на
виконання   спливає  через  п'ятдесят років,  що  відліковуються з
1 січня  року,  наступного  за  роком  здійснення  першого  запису
виконання,  а за відсутності такого  запису  -  з  1  січня  року,
наступного за роком здійснення виконання.

     2. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності  на
фонограму,   відеограму   спливає   через   п'ятдесят   років,  що
відліковуються  з  1  січня   року,   наступного   за   роком   її
опублікування,  а  за  відсутності  такого  опублікування протягом
п'ятдесяти років  від  дати  її  вироблення  -  з  1  січня  року,
наступного за роком вироблення фонограми, відеограми.

     3. Строк  чинності майнових прав інтелектуальної власності на
передачу (програму) організації мовлення спливає  через  п'ятдесят
років,  що  відліковуються з 1 січня року,  наступного за роком її
першого здійснення.

     4. Законом в окремих  випадках  можуть  встановлюватися  інші
строки чинності суміжних прав.

                             Глава 38
                 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
                       НА НАУКОВЕ ВІДКРИТТЯ

     Стаття 457. Поняття наукового відкриття

     1. Науковим відкриттям є встановлення невідомих  раніше,  але
об'єктивно   існуючих   закономірностей,   властивостей   та  явищ
матеріального  світу,  які  вносять  докорінні  зміни   у   рівень
наукового пізнання.

     Стаття 458. Право на наукове відкриття

     1. Автор  наукового  відкриття  має  право  надати  науковому
відкриттю своє ім'я або спеціальну назву.

     2. Право  на  наукове  відкриття  засвідчується  дипломом  та
охороняється у порядку, встановленому законом.

                             Глава 39
       ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ВИНАХІД, КОРИСНУ
                    МОДЕЛЬ, ПРОМИСЛОВИЙ ЗРАЗОК

     Стаття 459. Придатність винаходу для набуття права
                 інтелектуальної власності на нього

     1. Винахід    вважається    придатним   для   набуття   права
інтелектуальної  власності  на  нього,  якщо  він,  відповідно  до
закону,  є  новим,  має  винахідницький  рівень  і  придатний  для
промислового використання.

     2. Об'єктом винаходу може бути  продукт  (пристрій,  речовина
тощо) або процес у будь-якій сфері технології.

     3. Законом  можуть бути встановлені продукти та процеси,  які
не є придатними для набуття права інтелектуальної власності на них
відповідно до цієї статті.

     Стаття 460. Придатність корисної моделі для набуття права
                 інтелектуальної власності на неї

     1. Корисна модель  вважається  придатною  для  набуття  права
інтелектуальної власності на неї, якщо вона, відповідно до закону,
є новою і придатною для промислового використання.

     2. Об'єктом корисної  моделі  може  бути  продукт  (пристрій,
речовина тощо) або процес у будь-якій сфері технології.

     3. Законом  можуть бути встановлені продукти та процеси,  які
не є придатними для набуття права інтелектуальної власності на них
відповідно до цієї статті.

     Стаття 461. Придатність промислового зразка для набуття права
                 інтелектуальної власності на нього

     1. Промисловий зразок вважається придатним для набуття  права
інтелектуальної  власності  на  нього,  якщо  він,  відповідно  до
закону, є новим.

     2. Об'єктом промислового зразка можуть бути форма, малюнок чи
розфарбування  або  їх  поєднання,  що визначають зовнішній вигляд
промислового виробу.

     Стаття 462. Засвідчення набуття права інтелектуальної
                 власності на винахід, корисну модель, промисловий
                 зразок

     1. Набуття  права  інтелектуальної  власності   на   винахід,
корисну модель, промисловий зразок засвідчується патентом.

     2. Обсяг  правової  охорони  визначається  формулою винаходу,
корисної моделі, сукупністю суттєвих ознак промислового зразка.

     3. Умови та порядок видачі патенту встановлюються законом.

     Стаття 463. Суб'єкти права інтелектуальної власності на
                 винахід, корисну модель, промисловий зразок

     1. Суб'єктами  права  інтелектуальної  власності  на винахід,
корисну модель та промисловий зразок є:

     1) винахідник, автор промислового зразка;

     2) інші особи,  які набули прав на винахід, корисну модель та
промисловий зразок за договором чи законом.

     Стаття 464. Майнові права інтелектуальної власності на
                 винахід, корисну модель, промисловий зразок

     1. Майновими правами інтелектуальної  власності  на  винахід,
корисну модель, промисловий зразок є:

     1) право   на   використання   винаходу,   корисної   моделі,
промислового зразка;

     2) виключне право дозволяти використання  винаходу,  корисної
моделі, промислового зразка (видавати ліцензії);

     3) виключне  право  перешкоджати  неправомірному використанню
винаходу,  корисної моделі,  промислового  зразка,  в  тому  числі
забороняти таке використання;

     4) інші майнові права інтелектуальної власності,  встановлені
законом.

     2. Майнові  права  інтелектуальної  власності   на   винахід,
корисну    модель,    промисловий   зразок   належать   володільцю
відповідного  патенту,  якщо  інше  не  встановлено  договором  чи
законом.

     Стаття 465. Строк чинності майнових прав інтелектуальної
                 власності на винахід, корисну модель, промисловий
                 зразок

     1. Майнові   права   інтелектуальної  власності  на  винахід,
корисну модель,  промисловий зразок є чинними з дати, наступної за
датою  їх державної реєстрації,  за умови підтримання чинності цих
прав відповідно до закону.

     2. Законом можуть бути встановлені умови тимчасової  чинності
майнових  прав  інтелектуальної  власності  на винахід до набрання
ними чинності відповідно до частини першої цієї статті.

     3. Строк чинності  виключних  майнових  прав  інтелектуальної
власності   на   винахід   спливає   через   двадцять   років,  що
відліковуються від дати подання заявки на винахід в  установленому
законом  порядку.  Цей строк може бути продовжений в установленому
законом  порядку  щодо  винаходу,  використання   якого   потребує
спеціальних випробувань та офіційного дозволу.

     4. Строк  чинності  виключних  майнових  прав інтелектуальної
власності на корисну модель спливає через десять  років  від  дати
подання заявки на корисну модель в установленому законом порядку.

     5. Строк  чинності  виключних  майнових  прав інтелектуальної
власності на промисловий зразок спливає  через  п'ятнадцять  років
від  дати  подання  заявки  на  промисловий зразок в установленому
законом порядку.

     Стаття 466. Дострокове припинення чинності майнових прав
                 інтелектуальної власності на винахід, корисну
                 модель, промисловий зразок

     1. Чинність  майнових  прав  інтелектуальної   власності   на
винахід,  корисну  модель,  промисловий зразок може бути припинено
достроково за ініціативою особи,  якій вони належать,  якщо це  не
суперечить умовам договору, а також в інших випадках, передбачених
законом.

     Стаття 467. Правові наслідки припинення чинності виключних
                 майнових прав інтелектуальної власності на
                 винахід, корисну модель, промисловий зразок

     1. У  разі  припинення  чинності  виключних   майнових   прав
інтелектуальної власності на винахід,  корисну модель, промисловий
зразок ці об'єкти можуть вільно  та  безоплатно  використовуватися
будь-якою особою, за винятками, встановленими законом.

     2. Якщо   у   зв'язку   з  достроковим  припиненням  чинності
виключних майнових  прав  інтелектуальної  власності  на  винахід,
корисну  модель,  промисловий  зразок завдано збитків особі,  якій
було надано дозвіл  на  використання  цих  об'єктів,  такі  збитки
відшкодовуються особою, яка надала зазначений дозвіл, якщо інше не
встановлено договором чи законом.

     Стаття 468. Відновлення чинності достроково припинених
                 виключних майнових прав інтелектуальної власності
                 на винахід, корисну модель, промисловий зразок

     1. Чинність достроково  припинених  виключних  майнових  прав
інтелектуальної власності на винахід,  корисну модель, промисловий
зразок може бути відновлено у порядку,  встановленому законом,  за
заявою особи, якій ці права належали у момент їх припинення.

     Стаття 469. Визнання прав інтелектуальної власності на
                 винахід, корисну модель, промисловий зразок
                 недійсними

     1. Права  інтелектуальної  власності  на   винахід,   корисну
модель,  промисловий  зразок  визнаються недійсними з підстав та в
порядку, встановлених законом.

     Стаття 470. Право попереднього користувача на винахід,
                 корисну модель, промисловий зразок

     1. Будь-яка  особа,  яка  до  дати подання заявки на винахід,
корисну  модель,  промисловий  зразок  або,  якщо  було   заявлено
пріоритет,  до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності
добросовісно  використала  винахід,  корисну  модель,  промисловий
зразок  в  Україні  або здійснила значну і серйозну підготовку для
такого використання,  має право на безоплатне  продовження  такого
використання   або   використання,  яке  передбачалося  зазначеною
підготовкою (право попереднього користувача).

     2. Право  попереднього  користувача  може  передаватися   або
переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою
практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики,  в
яких було використано винахід,  корисну модель, промисловий зразок
або  здійснено   значну   і   серйозну   підготовку   для   такого
використання.

                             Глава 40
                 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
             НА КОМПОНУВАННЯ ІНТЕГРАЛЬНОЇ МІКРОСХЕМИ

     Стаття 471. Придатність компонування інтегральної
                 мікросхеми для набуття права інтелектуальної
                 власності на нього

     1. Компонування інтегральної мікросхеми вважається  придатним
для набуття права інтелектуальної власності на нього,  якщо воно є
оригінальним.

     Стаття 472. Засвідчення набуття права інтелектуальної
                 власності на компонування інтегральної мікросхеми

     1. Набуття  права  інтелектуальної  власності на компонування
інтегральної мікросхеми засвідчується свідоцтвом.

     2. Обсяг   правової   охорони    компонування    інтегральної
мікросхеми   визначається   зображенням   цього   компонування  на
матеріальному носієві.

     3. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом.

     Стаття 473. Суб'єкти права інтелектуальної власності на
                 компонування інтегральної мікросхеми

     1. Суб'єктами права інтелектуальної власності на компонування
інтегральної мікросхеми є:

     1) автор компонування інтегральної мікросхеми;

     2) інші особи,  які набули прав на компонування  інтегральної
мікросхеми за договором чи законом.

     Стаття 474. Майнові права інтелектуальної власності на
                 компонування інтегральної мікросхеми

     1. Майновими    правами    інтелектуальної    власності    на
компонування інтегральної мікросхеми є:

     1) право    на    використання    компонування   інтегральної
мікросхеми;

     2) виключне   право   дозволяти   використання   компонування
інтегральної мікросхеми;

     3) виключне  право  перешкоджати  неправомірному використанню
компонування інтегральної мікросхеми, в тому числі забороняти таке
використання;

     4) інші майнові права інтелектуальної власності,  встановлені
законом.

     2. Майнові права інтелектуальної  власності  на  компонування
інтегральної    мікросхеми    належать   володільцю   відповідного
свідоцтва, якщо інше не встановлено законом чи договором.

     Стаття 475. Строк чинності майнових прав інтелектуальної
                 власності на компонування інтегральної мікросхеми

     1. Майнові  права  інтелектуальної  власності на компонування
інтегральної мікросхеми є чинними з дати,  наступної за  датою  їх
державної  реєстрації  за  умови  підтримання  чинності  цих  прав
відповідно до закону.

     2. Строк чинності  виключних  майнових  прав  інтелектуальної
власності  на  компонування  інтегральної мікросхеми спливає через
десять  років,  що  відліковуються  від  дати  подання  заявки  на
компонування   інтегральної  мікросхеми  в  установленому  законом
порядку.

     Стаття 476. Дострокове припинення чинності майнових прав
                 інтелектуальної власності на компонування
                 інтегральної мікросхеми

     1. Чинність  майнових  прав  інтелектуальної   власності   на
компонування   інтегральної   мікросхеми   може   бути   припинено
достроково за ініціативою особи,  якій вони належать,  якщо це  не
суперечить умовам договору, а також в інших випадках, передбачених
законом.

     Стаття 477. Правові наслідки спливу строку чинності виключних
                 майнових прав інтелектуальної власності на
                 компонування інтегральної мікросхеми

     1. У  разі  припинення  чинності  виключних   майнових   прав
інтелектуальної  власності на компонування інтегральної мікросхеми
воно може вільно та безоплатно використовуватися будь-якою особою,
за винятками, встановленими законом.

     2. Якщо   у   зв'язку   з  достроковим  припиненням  чинності
виключних майнових прав інтелектуальної власності на  компонування
інтегральної  мікросхеми  завдано збитків особі,  якій було надано
дозвіл на його використання,  такі збитки відшкодовуються  особою,
яка  надала зазначений дозвіл,  якщо інше не встановлено договором
чи законом.

     Стаття 478. Відновлення чинності достроково припинених
                 виключних майнових прав інтелектуальної власності
                 на компонування інтегральної мікросхеми

     1. Чинність достроково  припинених  виключних  майнових  прав
інтелектуальної  власності на компонування інтегральної мікросхеми
може бути відновлено у порядку,  встановленому законом,  за заявою
особи, якій ці права належали у момент їх припинення.

     Стаття 479. Визнання прав інтелектуальної власності на
                 компонування інтегральної мікросхеми недійсними

     1. Права   інтелектуальної    власності    на    компонування
інтегральної  мікросхеми  визнаються  недійсними  з  підстав  та в
порядку, встановлених законом.

     Стаття 480. Право попереднього користувача на компонування
                 інтегральної мікросхеми

     1. Будь-яка особа, яка до дати подання заявки на компонування
інтегральної мікросхеми або, якщо було заявлено пріоритет, до дати
пріоритету   заявки  в  інтересах  своєї  діяльності  добросовісно
використала компонування інтегральної  мікросхеми  в  Україні  або
здійснила  значну  і  серйозну підготовку для такого використання,
має  право  на  безоплатне  продовження  такого  використання  або
використання,  яке  передбачалося  зазначеною  підготовкою  (право
попереднього користувача).

     2. Право  попереднього  користувача  може  передаватися   або
переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою
практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики,  в
яких  було  використано  компонування  інтегральної мікросхеми або
здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання.

Глава 41
      ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКУ
                            ПРОПОЗИЦІЮ

     Стаття 481. Поняття та об'єкти раціоналізаторської
                 пропозиції

     1. Раціоналізаторською пропозицією є визнана юридичною особою
пропозиція,  яка містить технологічне (технічне) або організаційне
рішення у будь-якій сфері її діяльності.

     2. Об'єктом   раціоналізаторської   пропозиції   може    бути
матеріальний об'єкт або процес.

     Стаття 482. Обсяг правової охорони раціоналізаторської
                 пропозиції

     1. Обсяг  правової  охорони  раціоналізаторської   пропозиції
визначається її описом, а також кресленнями, якщо вони подані.

     Стаття 483. Суб'єкти права інтелектуальної власності на
                 раціоналізаторську пропозицію

     1. Суб'єктами    права    інтелектуальної    власності     на
раціоналізаторську  пропозицію є її автор та юридична особа,  якій
ця пропозиція подана.

     Стаття 484. Права суб'єктів права інтелектуальної власності
                 на раціоналізаторську пропозицію

     1. Автор  раціоналізаторської   пропозиції   має   право   на
добросовісне  заохочення  від юридичної особи,  якій ця пропозиція
подана.

     2. Юридична      особа,      яка      визнала      пропозицію
раціоналізаторською,  має  право на використання цієї пропозиції у
будь-якому обсязі.

                             Глава 42
       &nbs