РЕГИСТРАЦИЯ ТОРГОВОЙ МАРКИ - Украина, Евросоюз и все страны мира
Чат ТелеграмЧат Viber
регистрация торговой марки
содержание
главная
торговые марки
штрих-код Штрих-код
авторское право Авторское право
патент Патент
ФОРУМ
Статьи
Законы
Прайс-лист
Об Агентстве
Адрес офиса
Законы Украины и других стран о торговых марках и патентах

Законы - торговая марка, патент и авторское право

законы украины
Законы Украины
Законы России
Законы России
Законы стран СНГ
Законы стран СНГ
Законы других стран
Законы других стран
Международные Договоры
Международные Договоры

На главную страницу tm.ua

ДЕРЖАВНЕ ПАТЕНТНЕ ВІДОМСТВО УКРАЇНИ

                            Н А К А З

N 81 від 22.05.95                    Зареєстровано в Міністерстві
     м.Київ                           юстиції України
                                      01 червня 1995 р.
vd950522 vn81                        за N 163/699    Про затвердження Інструкції про розгляд заявки про наміри
    здійснити  патентування   винаходу  (корисної  моделі)  в
    іноземних  державах  та Інструкції про розгляд заявки про
    наміри   здійснити  патентування  промислового  зразка  в
                        іноземних державах

           ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН
             N 411 ( z0621-00 ) від 27.08.2000 )


     Відповідно до  Закону України "Про охорону прав на винаходи і
корисні моделі" ( 3687-12 ) та Закону України "Про охорону прав на
промислові зразки"  ( 3688-12 ) та на виконання доручення Кабінету
Міністрів    України    N 3032/46    від   4  березня  1994  року,
Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити  Інструкцію  про  розгляд  заявки  про   наміри
здійснити патентування винаходу   (корисної  моделі)  в  іноземних
державах, що додається.
     2. Затвердити   Інструкцію  про  розгляд  заявки  про  наміри
здійснити патентування  промислового  зразка в іноземних державах,
що додається.
     3. Опублікувати зазначені в пп. 1, 2 Інструкції в  офіційному
бюлетені Держпатенту України "Промислова власність".
     4. Скасувати  Порядок  одержання  правової охорони на об'єкти
промислової власності в іноземних державах,  затверджений  наказом
голови Держпатенту України від 10 березня 1993 року N 19.

Голова Держпатенту України                           В.Л.Петров

                                               Затверджено
                                      наказом  Держпатенту України
                                      від 22 травня 1995 року N 81

                            Інструкція
       про розгляд заявки про наміри здійснити патентування
             промислового зразка в іноземних державах

     1. Ця Інструкція визначає порядок подання і  розгляду  заявки
про наміри  здійснити  патентування  промислового  зразка  (далі -
заявка) в  іноземних  державах  згідно  із  Законом  України  "Про
охорону прав на промислові зразки" ( 3688-12 ).
     2. Право на  патентування  промислового  зразка  в  іноземних
державах має   будь-яка   особа  або  її  правонаступник  (далі  -
заявник), яка  подала  заявку  на   одержання   патенту   на   цей
промисловий   зразок   до  Міністерства  освіти  і  науки  України
(Державного   підприємства   "Український   інститут   промислової
власності"  (далі  -  Укрпатент)).  Правонаступництво повинно бути
засвідчено відповідним документом.
     Заявник може  передавати  повноваження  на  ведення  справ по
патентуванню промислового зразка в  іноземних  державах  будь-якій
особі у встановленому законодавством порядку.
(  Пункт  2  із  змінами,  внесеними  згідно  з  Наказом МОН N 411
( z0621-00 ) від 27.08.2000 )

     3. До подання заявки на  одержання  охоронного  документа  на
промисловий зразок у відповідний орган іноземної  держави  заявник
зобов'язаний  подати  заявку на промисловий зразок до Міністерства
освіти  і  науки  України  (Державного  підприємства  "Український
інститут  промислової  власності"  (далі  -  Укрпатент). Одночасно
заявник повідомляє Державний департамент інтелектуальної власності
(далі  - Департамент), що діє у складі Міністерства освіти і науки
України,  про  наміри здійснити патентування в іноземних державах.
(  Пункт  3  із  змінами,  внесеними  згідно  з  Наказом МОН N 411
( z0621-00 ) від 27.08.2000 )

     4. У заявці (додаток 1) повинні  бути  зазначені:  заявник  в
Україні; держави патентування;  заявник в іноземних державах; мета
патентування; наявність   документа   про   передачу   права    на
патентування промислового зразка в іноземних державах.
     До заявки додаються:
     - матеріали  заявки на промисловий зразок в обсязі,  поданому
до   Укрпатенту:   копія  заяви  про  видачу  патенту  України  на
промисловий  зразок;  комплект  фотографій  із  зображенням виробу
(його  макета,  малюнка),  що  дають  повне уявлення про зовнішній
вигляд виробу; опис промислового зразка; креслення, схему, карту;
     - документ,  який засвідчує  подання  заявки  на  промисловий
зразок  до  Укрпатенту  (розписка  в прийнятті заявки, рішення про
встановлення дати подання заявки);
     - експертний висновок про можливість опублікування матеріалів
щодо промислового  зразка  у  пресі  та  інших   засобах   масової
інформації згідно  з Положенням про порядок підготовки матеріалів,
призначених для відкритого опублікування,  затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 21 липня 1992 року, N 419;
     - документ,  який засвідчує повноваження довіреної  особи  чи
правонаступництво.
     Заявка повинна бути підписана заявником  (довіреною  особою).
Заявник (довірена  особа)  несе  відповідальність за достовірність
поданої інформації.
     Заявка та  додані  до  неї  матеріали  надсилаються  в одному
примірнику. Матеріали повинні бути подані у вигляді, який дозволяє
якісно копіювати їх засобами репрографії.
(  Пункт  4  із  змінами,  внесеними  згідно  з  Наказом МОН N 411
( z0621-00 ) від 27.08.2000 )

     5. Департамент:
     - реєструє заявку;
     - розглядає надіслані матеріали згідно з пунктами 3,  4  цієї
Інструкції;
     - надсилає заявнику довідку про надходження  матеріалів  щодо
патентування промислового зразка в іноземних державах (додаток 2);
     - готує рішення щодо можливості патентування;
     - надсилає  заявнику  рішення  щодо  можливості  патентування
(додатки 3, 4).
(  Пункт  5  із  змінами,  внесеними  згідно  з  Наказом МОН N 411
( z0621-00 ) від 27.08.2000 )

     6. Датою  надходження  заявки  вважається дата надходження до
Департаменту заявки та доданих до неї матеріалів, які відповідають
вимогам пунктів 3 і 4 цієї Інструкції.
     Якщо до розгляду надіслані  матеріали,  які  не  відповідають
вимогам  пунктів 3 і 4 цієї Інструкції, Департамент повідомляє про
це  заявника і пропонує доповнити або виправити їх. Розгляд заявки
припиняється до надходження виправлених або доповнених документів,
у  цьому  разі  датою  надходження заявки до Департаменту вважають
дату надходження правильно оформлених матеріалів.
     Якщо заявник протягом 3-х місяців від дати надходження заявки
не  надішле  до  Департаменту  виправлені   або  доповнені
матеріали, заявку вважають такою, що не була подана.
(  Пункт  6  із  змінами,  внесеними  згідно  з  Наказом МОН N 411
( z0621-00 ) від 27.08.2000 )

     7. Якщо  протягом  3-х  місяців  від дати надходження заявки,
заявнику  не  буде  надіслано  рішення  Департаменту  про заборону
патентувати  промисловий  зразок в іноземних державах (додаток 4),
він  має  право подати заявку на одержання охоронного документа на
промисловий  зразок  до  відповідного  органу  іноземної  держави.
(  Пункт  7  із  змінами,  внесеними  згідно  з  Наказом МОН N 411
( z0621-00 ) від 27.08.2000 )

     8.  За  мотивованим  клопотанням  заявника  Департамент  може
дозволити  подати  заявку  на  одержання  охоронного  документа на
промисловий зразок до відповідного органу іноземної держави раніше
встановленого  строку.  (  Пункт  8 із змінами, внесеними згідно з
Наказом МОН N 411 ( z0621-00 ) від 27.08.2000 )

                                              Додаток 1
                                 до Інструкції  про розгляд заявки
                                 про наміри здійснити патентування
                                 промислового зразка  в  іноземних
                                 державах

                              Заявка

     Я (ми) ______________________________________________________
               (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я,
_________________________________________________________________
  по батькові фізичної особи, яка подала заявку на видачу патенту
_________________________________________________________________
                  України, її адреса і телефон)
маю (маємо) наміри здійснити патентування промислового зразка:
_________________________________________________________________
                   (назва промислового зразка)
_________________________________________________________________
в: _______________________________________________________________
                  (найменування держав патентування)
з метою __________________________________________________________
                (продаж ліцензій, захист експорту та ін.)
Заявник в іноземних державах _____________________________________
                               (найменування юридичної особи або
_________________________________________________________________
  прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, яка має чи одержала
_________________________________________________________________
право на патентування в іноземних державах, її адреса і телефон)
     Наявність документа   про   передачу  права  на  патентування
промислового зразка в іноземних державах ________________________.
                                                (так, ні)
Додаток: 1. Матеріали  заявки  на  одержання  патенту  України   в
            обсязі, поданому до Укрпатенту               - 1 прим.
         2. Документ, який засвідчує подання заявки  до Укрпатенту
            (розписка в прийнятті заявки, рішення про встановлення
            дати подання заявки)                         - 1 прим.
         3. Експертний   висновок   про  можливість  опублікування
            матеріалів  щодо  промислового зразка у пресі та інших
            засобах масової інформації  згідно  з  Положенням  про
            порядок   підготовки   матеріалів,   призначених   для
            відкритого  опублікування,   затвердженим   постановою
            Кабінету  Міністрів  України  від  21 липня 1992 року,
            N 419                                        - 1 прим.
         4. Документ, який засвідчує повноваження довіреної  особи
            чи правонаступництво                         - 1 прим.

Підпис заявника                                        Дата
М.П.

(  Додаток  1  із  змінами,  внесеними  згідно з Наказом МОН N 411
( z0621-00 ) від 27.08.2000 )

                                              Додаток 2
                                 до Інструкції  про розгляд заявки
                                 про наміри здійснити патентування
                                 промислового зразка  в  іноземних
                                 державах

  (на бланку Державного департаменту інтелектуальної власності)
                                           _______________________
                                              (адреса заявника)
                                           _______________________
                                           _______________________

                             Довідка
           про надходження матеріалів щодо патентування
             промислового зразка в іноземних державах

_________________________________________________________________
                    (назва промислового зразка)
_________________________________________________________________

     Повідомляємо, що    Ваша    заявка   про   наміри   здійснити
патентування промислового зразка  в  іноземних  державах  одержана
Департаментом.
     Дата надходження матеріалів до Департаменту
     "_____" _______________ 199___ р.

Голова Департаменту                                      (Підпис)

(  Додаток  2  із  змінами,  внесеними  згідно з Наказом МОН N 411
( z0621-00 ) від 27.08.2000 )

                                              Додаток 3
                                 до Інструкції  про розгляд заявки
                                 про наміри здійснити патентування
                                 промислового зразка  в  іноземних
                                 державах

  (на бланку Державного департаменту інтелектуальної власності)

                             Рішення

     Відповідно до повноважень, наданих пунктом 2 Статті 29 Закону
України "Про  охорону  прав  на  промислові  зразки"  ( 3688-12 ),
Державний  департамент  інтелектуальної власності, що діє у складі
Міністерства  освіти  і  науки  України, дозволяє подачу заявки на
одержання  охоронного  документа на промисловий зразок в іноземних
державах _________________________________________________________
                          (найменування
_________________________________________________________________
  юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи,
_________________________________________________________________
    яка має наміри здійснити патентування в іноземних державах)
на _______________________________________________________________
       (назва об'єкта, номер заявки, дата подання заявки до
_________________________________________________________________
Державного    підприємства   "Український   інститут   промислової
власності")

Голова Департаменту                                      (Підпис)

(  Додаток  3  із  змінами,  внесеними  згідно з Наказом МОН N 411
( z0621-00 ) від 27.08.2000 )

                                              Додаток 4
                                 до Інструкції  про розгляд заявки
                                 про наміри здійснити патентування
                                 промислового зразка  в  іноземних
                                 державах

  (на бланку Державного департаменту інтелектуальної власності)

                             Рішення

     Відповідно до повноважень, наданих пунктом 2 Статті 29 Закону
України "Про  охорону  прав  на  промислові  зразки"  ( 3688-12 ),
Державний  департамент  інтелектуальної власності, що діє у складі
Міністерства  освіти  і  науки України, забороняє подачу заявки на
одержання  охоронного  документа на промисловий зразок в іноземних
державах _________________________________________________________
                          (найменування
_________________________________________________________________
  юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи,
_________________________________________________________________
    яка мала наміри здійснити патентування в іноземних державах)
на _______________________________________________________________
       (назва об'єкта, номер заявки, дата подання заявки до
_________________________________________________________________
Державного    підприємства   "Український   інститут   промислової
власності")
     з таких причин: _____________________________________________
________________________________________________________________.

Голова Департаменту                                      (Підпис)

(  Додаток  4  із  змінами,  внесеними  згідно з Наказом МОН N 411
( z0621-00 ) від 27.08.2000 )

телефон торговые марки
099 433-01-33
063 942-55-33
098 773-33-53
03117, г. Киев, пр-т Победы, 65-А, 3 Секция, кв. 256.
E-mail: info@tm.ua          
© ООО Украинские торговые марки, 1998-2022