Регистрация торговой марки
Украина, Евросоюз и все страны мира
UA
RU

Персонаж як об’єкт права інтелектуальної власності в Україні

Персонаж як об’єкт права інтелектуальної власності: правове регулювання в Україні.

Правова охорона персонажа як об’єкта права інтелектуальної власності в Україні має прогалини в законодавчому регулюванні, що на практиці призводить до великої кількості судових спорів. Захист прав в суді завжди був і залищається актуальним. Як правильно захистити права інтелектуальної власності на персонаж в Україні, розкажемо далі.

Перш за все, персонаж як дійова особа художнього чи літературного твору отримує свою правову охорону як об’єкт авторського права. Законодавство про авторське право є первинною базою для охорони права інтелектуальної власності на персонаж, але не єдиною. Права на персонаж можуть бути захищені, як торговельна марка чи навіть патент.

авторське право1.   Персонаж як об’єкт авторського права.
Для початку необхідно визначити, що таке «персонаж». На жаль, в українському законодавстві не міститься визначення терміну «персонаж», так саме як і ознак, за якими можливо було б визначити, чи можна віднести цей персонаж до охоронюваних об’єктів авторського права. Якщо проаналізувати судову практику, доктринальну юридичну літературу, найбільш усталеним є розуміння терміну «персонаж» як найменування (назви, імені), образу або зовнішнього вигляду героя літературного або аудіовізуального твору; дійової особи в художньому творі. 
Можливість охорони прав на персонаж як самостійний об’єкт авторського права передбачена Бернською Конвенцією про охорону літературних і художніх творів. В статті 2 конвенції вказано, що: «Термін  "Літературні і художні твори" охоплює всі твори в  галузі літератури, науки і мистецтва, яким би способом і в якій би формі  вони  не  були  виражені». Міжнародне законодавство не обмежує об’єктний склад авторського права, надаючи правову охорону усім творам в незалежності від форми та способу вираження.
Дане положення конкретизує ст. 9 Закону України «Про авторське і суміжні права», згідно з якою: «Частина твору, яка може використовуватися самостійно, у тому числі й оригінальна назва твору, розглядається як твір і охороняється відповідно до цього Закону».
Тобто Закон встановлює, що такі частини твору як назва твору, фрази, цитати чи словосполучення з твору, персонажі твору тощо можуть бути самостійним твором в розумінні об’єкта авторського права  і охоронятись згідно законодавства про авторське право. 

Проте виникає запитання: яким критеріям повинен відповідати персонаж, щоб вважатись самостійним твором?  
Відповідь слід шукати в судовій практиці. Як вказано в  п. 18 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав», «.. назва твору, фрази, словосполучення та інші  частини  твору,  які  можуть  використовуватися  самостійно,  підлягають охороні як об'єкт авторського  права тільки у тому випадку,  коли вони є результатом творчої діяльності автора і є оригінальними». Аналогічну позицію зайняв Вищий господарський суд України в своїй Постанові від 17.10.2012 року № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності».

Таким чином, можна стверджувати, що критеріями для охорони персонажа авторським правом являються:
- Оригінальний (творчий) характер персонажа;
- Об’єктивна форма вираження персонажа;
- Можливість самостійного використання персонажа від основного твору. 

Оригінальний (творчий) характер персонажа.
 Поняття критерію «оригінальність твору», який може тлумачитися досить широко, в Законі України «Про авторське і суміжні права» не розкривається. Критерій оригінальності презюмується для всіх об’єктів авторського права, і персонаж не є винятком.
У Методиці проведення судових експертиз літературних творів, яка застосовується експертами при проведенні експертиз у сфері інтелектуальної власності, визначено, «що оригінальною є назва твору, якщо: вона образно виражає головну ідею твору та характеризується новизною внутрішньої форми слова; автором було вкладено нову внутрішню форму, нове значення у звичайне відоме до того часу слово; існує нерозривний зв’язок між назвою твору та ним самим, при цьому вона втілює ідейний зміст твору, надаючи йому індивідуального характеру; назва є афористичною та має самостійне значення».
По аналогії права в судовій практиці, дані положення застосовуються і при визначенні оригінальності назви (ім’я, найменування) персонажа.
Наприклад, Вищий Господарський  Суд України в Постанові від 19.08.2014 року в справі № 918/5/14 визнав назву персонажа «КАПІТОШКА» самостійним об’єктом авторського права, який може бути використаний окремо від зображення самого персонажа, оскільки назва персонажа носить оригінальний (творчий) характер та асоціюється лише із вказаним персонажем. 
В більшості випадків персонаж захищається як самостійний об’єкт авторського права, якщо його назва (найменування, ім’я тощо) чи графічне зображення є вигаданим, унікальним та асоціюється лише із вказаним персонажем.

Об’єктивна форма вираження персонажа.
Чинне українське законодавство з регулювання авторських прав дає можливість об’єктивувати персонаж в двох варіантах. Перший – персонаж може знайти свій об’єктивний вираз в словесній формі, тобто у вигляді літературного твору. Сюди можна віднести як ім’я (назва, найменування) персонажу, так і його літературний опис. Друга сторона - персонаж може знайти свій об’єктивний вираз в зображувальній (візуальній) формі, тобто у вигляді твору образотворчого мистецтва. Сюди можна віднести як ілюстрації до літературного твору, так і зображення дійових осіб анімаційних чи аудіовізуальних творів, так в деяких випадках – сценічний образ. 
Тому можна виділити два види персонажів: вигадані (унікальні) назви персонажів (імена, найменування тощо) та графічні зображення персонажів. До першої групи в більшості випадків відносимо літературних героїв - персонажів Шерлока Холмса, Джеймса Бонда, Остапа Бендера, Пітера Пена, Аліси з країни чудес, Карабаса Барабаса тощо. До другої групи в більшості випадків відносимо мультиплікаційних героїв –  персонажів Міккі Мауса, Багза Банні, Губки Боба, Скубі Ду, Пікачу тощо. В багатьох випадках персонажі є комбінованими, наприклад, назва персонажа Міккі Мауса  і його графічне зображення є вигаданими та унікальними. 

В питанні ідентифікації персонажа як твору, який може використовуватись самостійно, важливу практичну роль зіграло судове рішення у спорі довкола персонажів «Маша и Медведь» ( справа №916/4304/14, Рішення Господарського суду Одеської обл. від 08.04.2015 року). 
«Отже, персонаж Маша є динамічним образом, створеним в процесі творчої діяльності її автора, який виражений у об'єктивній формі (у вигляді зображення, що має фіксацію на кіноплівці), має риси та властивості зовнішнього вигляду та характеру, які вирізняють її поміж інших вигаданих персонажів, тобто має усі ознаки оригінальності. Таким чином, згідно висновку експерта, персонаж "Маша" з мультиплікаційного серіалу "Маша і Мєдвєдь" є частиною аудіовізуального твору, яка може використовуватись самостійно»
Навіть судова практика визнає, що в першу чергу саме оригінальне художнє зображення дійової особи твору дозволяє визнати його самостійним твором – персонажем.

Можливість самостійного використання персонажа від основного твору.
На сьогодні, можливість самостійного використання персонажа від основного твору виявляється в його комерціалізації, тобто формування ринку продукції та послуг довкола персонажа.
Всесвітня організація інтелектуальної власності визначила комерційне використання персонажа як адаптацію чи вторинне використання автором або уповноваженими третіми особами вигаданого персонажа, характерних відмітних рис героя (імені, художнього образу, зовнішнього вигляду) відносно різноманітних товарів і послуг з метою викликати у потенційних споживачів бажання придбати товар чи послугу через симпатію споживача до конкретного персонажа. 
Очевидно, що для самостійного використання персонажу для ідентифікації товарів та послуг слід зареєструвати її як торговельну марку.
Як приклад реєстрації авторського права на персонаж в Україні з практики діяльності нашого Агентства можемо навести реєстрацію авторського права на збірку корпоративних персонажів компанії Royal Standard Group «MR. Royal Standard Group» - див. малюнок 1 Аvtorske pravo personazh.

2. Персонаж як торговельна марка.
Основним способом захисту прав на комерціалізований персонаж є реєстрація торговельної марки. Якщо Ви плануєте виготовляти продукцію з використанням Вашого персонажу, чи надавати послуги, авторського права може бути недостатньо для захисту Ваших прав в судовому порядку. В більшості випадків знадобиться зареєстрована торговельна марка. 
Перший важливий нюанс: обсяг правової охорони торговельної марки обмежений двома критеріями: самим зображенням торговельної марки та переліком товарів і послуг.  В такому випадку персонаж в торговельній марці може бути захищений в трьох основних виконання: словесний знак – назва (найменування, ім’я) персонажу; зображувальний знак -  оригінальне художнє зображення персонажу; комбінований знак – комбінація назви персонажу та його зображення. Варто розуміти, що для усестороннього захисту прав на персонаж необхідно реєструвати декілька торговельних марок залежно від способів його використання.
Також при реєстрації персонажу як бренду необхідно визначити класи МКТП, тобто види діяльності, для яких необхідно захистити бренд. В основному, з використанням персонажів виготовляється широкий асортимент продукції, тому і класів може бути декілька. Звичайно, це впливає на вартість процедури реєстрації знаку. 
Другий важливий нюанс: Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» забороняє реєструвати знаки, які відтворюють персонажі відомих в Україні творів без згоди власників авторського права або їх правонаступників.  
Відповідно до Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак, опублікованих на офіційному сайті ДП «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент), «Для застосування підстави, визначеної абзацом другим пункту 4 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" твори науки, літератури та мистецтва, цитати та персонажі з них вважаються відомими в Україні, якщо вони доведені до загального відома (добре знані) необмеженій кількості осіб в різних місцевостях України та є доступними для них, і які стійко асоціюються з авторами, що їх створили.
Підтвердженням відомості  творів науки, літератури і мистецтва або цитат і персонажів з них, творів мистецтва чи фрагментів з них є, зокрема, оприлюднення інформації про них шляхом опублікування, публічного виконання, публічного сповіщення, публічного показу, публічної демонстрації, публічного відтворення за допомогою будь-яких засобів тощо. Наприклад, такими засобами можуть бути друковані (газети, журнали, видання з визначеним тиражем) та аудіовізуальні (радіомовлення, телебачення, кіно, звуко-, відеозапис) засоби масової інформації, засоби інформації енциклопедично-довідкового характеру (енциклопедії, довідники, словники, каталоги)»
.
Тому зареєструвати торговельну марку на персонаж можливо лише автору чи його правонаступникам, в інших випадках Вам необхідно буде запитувати дозволу у автора персонажу чи його правонаступників. 
Третій важливий нюанс: торговельна марка, на відміну від авторського права, має територіальні обмеження, тобто діє на території тієї країни, де вона зареєстрована. Для захисту прав на персонаж в інших країнах можливо скористатись Мадридською міжнародною реєстрацією знаків.  
Як приклад реєстрації торговельної марки на персонаж в Україні з практики діяльності нашого Агентства можемо навести реєстрацію торговельної марки – персонажу коміксів «Голуб Геннадій» та фірмового персонажу парку розваг «SEIKLAR» в Києві - див. малюнок 2 і 3 Torgovelna marka personazh.

3.   Персонаж як об’єкт патентування.
Здавалось би, авторського права та торговельної марки цілком достатньо для захисту прав  інтелектуальної власності на персонаж. Проте персонаж може бути також об’єктом патентування, а саме промислового зразку.  Промисловий зразок – це результат творчої діяльності людини у сфері художнього конструювання, тобто патентом на промисловий зразок можна захистити форму, малюнок, розфарбування чи дизайн товару, в якому буде втілений персонаж. Найчастіше промислові зразки патентують для виготовлення іграшок чи костюмів, в яких втілений персонаж.  
Як приклад реєстрації промислового зразка на персонаж в Україні можна згадати патент № 32783 -  М'ЯКА ІГРАШКА «КОПІЙЧУЖКА», фірмового персонажу мережі магазинів «Фокстрот» - див. малюнок 4  Promyslovyy zrazok personazh.
На жаль, в Україні більшість осіб обмежуються захистом прав на персонаж лише за допомогою авторського права, нехтуючи торговельні марки та промислові зразки.  

4.  Висновки
Підсумовуючи вищесказане, слід відмітити, що правове регулювання права інтелектуальної власності на персонаж в Україні є недостатньо розвинутим та потребує внесення відповідних змін в законодавство.

© 2020, Оксана Власюк, Юрист Агентства Українські торгові марки

Подібні новини:
Предмет та вимоги у доменних спорах.
Об’ємні торговельні марки США.

 

Повернутись на Головну сторінку для реєстрації торгової марки.
Дізнатись все про торгову марку.
Отримати штрих-код на товари.
Почати реєстрацію авторських прав.
Отримати патент на винахід чи корисну модель.
Почитати Статті про торгову марку, промисловий зразок, винахід, корисну модель та авторське право.